Portfolio

Students of ArkSPI

Ергазина Фариза
Yergazin Fariz
University - where you want to study!
Жаденов Оралхан
Zhadenov Oralkhan
The main priority of ArkSPI - Quality
Хасимова Ұлжихан
Hasimova Ұlzhihan
ArkGPI - is modern University

State symbols

reading

reading

 

serpin-2050

serpindamu

serpinzhastarinew

sserpinmi

 logo
 
 
 
 

Portfolio

555555

Full name - Safargalieva Gulfya Nadimovna

Position -Senior lecturer Physical Culture and Sports

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.nom:87025428793

Teaching disciplines
• History of Kazakhstan sports
• Methods of teaching physical education and sport
• Training on new technologies
Academic degree - MA

Academic status - 

Name of specialty physical - Culture and sport

Qualification, professional retraining

length of service - 22 years

length of service on specialty - 22 years

Number of scientific works (name)
1. «Баскетбол сабағында қолданылатың үйрету әдістері» // Материалы международной научно-практической коференции «Наука и образование в современном мире». 6 том. Караганда. 2014- с. 320-322.
2.«Мектепте баскетбол ойындарының техникасын оқыту әдістемесі арқылы ойын тактикасын жетілдіру» // Вестник науки Костанайского социально-технического университета им. академика З. Алдамжар. №4. Костанай. 2013. – с. 179-184.
3. «Шағын кешенді ауыл мектептерінде жүргізілетін дене тәрбиесі сабағының ерекшеліктері» // Материалы Республиканской научно-практической конференции «Тулегеновские чтения» на тему «Инновационные направления развития системы образования Казахстана». – Аркалык: АрГПИ им.Ы.Алтынсарина, 2013. – с. 355-356.
4.«Баланың спорттық дарынға бейімділігін анықтау мүмкіншіліктері» // материалы международной научно-практической конференции социально-педагогическая и психологическая поддержка одаренных детей в системе непрерывного образования. 2 том. Аркалык. 2013.- с. 270-271.
5.«Төменгі және орта сыныптардағы ұлттық ойын әдісінің сипаттамасы және қолдануы» // Материалы Республиканской научно-практической конференции «Актуальные проблемы физической культуры и спорта». Караганда. 2012. – с.248-258.
6.«Баскетбол ойынында арнайы жаттығулар арқылы ортаңғы сынып оқушыларының ептілік, күштілік, төзімділік дағдыларын қалыптастыру жолдары» // материалы международной научно-практической конференции социально-педагогическая и психологическая поддержка одаренных детей в системе непрерывного образования. 2 том. Аркалык. 2013.- с. 279-283.
7.«Жалпы білім беретін мектептегі дене тәрбиесі мұгалімінің кәсіби педагогикалық іс-қызметі» // «Новая дисциплина «Экология и устойчивое развитие»: проблемы и перспективы» материалы международной научно-практической конференции. Аркалык. 2011.- с.335-338.
8.«Дене шынықтыру мен тұлғаның қалыптасуына сергіту жаттығуларының тиімділігі» // «Педагогическое мастерство и передовой опыт самопознания: достижения, актуализация» материалы международной научно-практической конференции. Аркалык. 2010. С.193-2007
9.Дене шынықтыру мен тұлғаның қалыптасуына сергіту жаттығуларының тиімділігі«Өзін өзі танудағы озат тәжірибе және педагогикалық шеберлік: жетістіктері. көкейкестілігі» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция (28-29сәуір 2010 жыл, Арқалық қ.)

10.Жалпы білім беретін мектептегі дене тәрбиесі мұғалімінің кәсіби педагогикалық іс-қызметі.
«Экология және тұрақты даму» жаңа пәні: мәселелері және болашағы халықаралық ғылыми-практикалық конференция (14-15 сәуір 2011 жыл, Арқалық қ. )
11.Баскетбол ойыны арқылы ортаңғы сынып оқушыларының жас ерекшеліктерін ескере отырып күш жігер, төзімділігінің қалыптасуының ерекшеліктері «Алтынсарин оқулары-2012» республикалық ғылыми-практикалық конференциясы (5 казан 2012 жыл, Арқалық)
12.Төмеңгі және орта сыныптардағы ұлттық ойын әдісінің сипаттамасы және қолдануы «Дене мәдениеті және спорттағы көкейкесті мәселелер» республикалық ғылыми - тәжірибелік конференция (30 қараша 2012 жыл, Қараганды қ.)
13.Мектепте баскетбол ойындарының техникасын оқыту әдістемесі арқылы ойын тактикасын жетілдіру Академик Зұлқарнай Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік-техникалық университеті. «Алдамжар оқулары – 2013» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. ( 4-5 желтоқсан 2013ж., Қостанай қ.)
14.Баланың спорттық дарынға бейімділігін анықтау мүмкіншіліктері Үздіксіз білім беру үдерісінде дарынды балаларды әлеуметтік-педагогикалық және психологиялық қолдау халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция. (14 ақпан 2013ж., Арқалық қ.)
15.Баскетбол ойынында арнайы жаттығулар арқылы ортаңғы сынып оқушыларының ептілік, күштілік, төзімділік дағдыларын қалыптастыру жолдары. Үздіксіз білім беру үдерісінде дарынды балаларды әлеуметтік-педагогикалық және психологиялық қолдау халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция. Арқалық (14 ақпан 2013ж., Арқалық қ.)
16.Шағын кешенді ауыл мектептерінде жүргізілетін дене тәрбиесі сабағының ерекшеліктері. Бағыттар тақырыбындағы республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы. (12 сәуір 2013ж..Арқалық қ.)
17.Шағын жинақталған мектеп жағдайында дене шынықтыру пәнін оқытудың ерекшеліктері. «Шағын кешенді мектептерде заманауи оқытудың әдіснамалық және әдістемелік мәселелері» тақырыбында «Алтынсарин оқулары – 2014» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары (14 қараша 2014ж.,Арқалық қ.)
18.Спорттық дайындық кезінде икемділікті дамыту әдістері. «Спорт саласындағы қазіргі ғылыми жаңашылдықтар арқылы дене шынықтыру пәнін оқытудың жай-күйі: бүгіні мен болашағы» тақырыбында аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары (21 қараша 2014ж.,Арқалық қ.)
19.Баскетбол сабағында қолданылатын үйрету әдістері. «Заманауи әлемдегі ғылым мен білім» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 6 том. (21-22 ақпан 2014ж. Қарағанды қ.)
20.Баскетбол ойыны арқылы ортаңғы сынып оқушыларының күш-жігер, төзімділігін жетілдіретін жаттығулардың түрі. Академик З.Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік-техникалық университеті «Ғылыми хабаршысы». №4. (желтоқсан 2014ж., Қостанай қ.)
21.«Дене шынықтыру сабағында интербелсенді технологияларды пайдаланудың тиімділігі» «Туристская индустрия Казахстана: современное состояние и тенденции развития» І Международная научно-практическая конференция (г.Астана, 22.09.2015г.)
22.«Болашақ дене тәрбиесі мамандарын кәсіби дайындаудағы,оқу процесін тиімді басқару мен ұйымдастыру негізіндегіпедагогикалық технологиялар» «Төлегенов оқулары» «Замануи білім беру урдісінде білім алушылардың зерттеу кұзыреттілгін дамыту» Тақырыбындағы республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының ( Аркалық қ. 25 ақпан 2016 жыл)
23. «Осуществление межпредметных связей в процессе обучения математике и физической культуре»
Международно научно-практической конференции «ЭКСПО-2017: ИНФОРМАТИЗАЦИЯ – БУДУЩЕЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА» БЕКТАЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2 2016г.
24.Мектептегі дене тәрбиесі сабағының даму және танымдық ерекшеліктері. Республиканской студенческой научной конференции «Вклад молодежной науки в реализацию Стратегии «Казахстан 2050» (14-15 апреля 2016 г.) Бастауыш сынып оқушылармен дене тәрбиесі сабағын жүргізудің әдістемелік ерекшеліктері. Республиканской студенческой научной конференции «Вклад молодежной науки в реализацию Стратегии «Казахстан 2050» (14-15 апреля 2016 г.)
25.Студенттерді ұлттық ойындар арқылы патриотизмге тәрбиелеудің педагогикалық шарттары. Республиканской студенческой научной конференции «Вклад молодежной науки в реализацию Стратегии «Казахстан 2050» (14-15 апреля 2016 г.)

Number of manuals (name), date of issue.
«Техника игры в баскетбол» ISBN 978-601-7556-62-4 (Аркалык 2015г.)
«Мектепте баскетболды ұымдастыру түрлері мен өткізу әдістемесі» ISBN 978-601-7556-63-1 (Аркалык 2015г.)
Организация, планирование и методика проведения педагогической практики в школе. Учебно-методическое пособие для учителей физической культуры, студентов и организаторов педагогической практики. Аркалык, 2014г.


Kanat

Full name - Konysbaev Kanat Bolatovich

Position - Senior Lecturer, Department of Physical Culture and Sports

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.nom:87016431759

Teaching disciplines
• Gymnastics
• Volleyball
• Theoretical and methodological foundations of volleyball at school
Academic degree - MA

Academic status

Name of specialty - physical Culture and sport

Qualification, professional retraining

length of service - 25 years

length of service on specialty - 255years

Number of scientific works (name)
• «Nature and significance of the methods in the teaching of physical education in schools» // «History of Education and Science of Kazakhstan national realities» international scientific-practical conference. Arkalyk., 2009.
• «Physical education teaching and scientific training methods» // December 14, 2010 at the Institute for the Doctor of Technical Sciences, Professor Myrzagali Otarulı Tulegenov for the 75th anniversary of "The role and place of the preparation of a new breed of teachers' mathematical knowledge" of the republican scientific-practical conference on the theme. December 14, 2010
• «The lesson of physical culture movement Games» // «Environment and Sustainable Development», a new discipline: «Problems and Prospects», Proceedings of the international scientific-practical conference. Arkalyk., April 14-15, 2011.
• «Physical Education is the key to health» // «Education is the driving force in the formation of the national quality of human capital» «Altynsarin Readings-2012» Republican Scientific and Practical Conference. October 5, 2012.Part 2 general editorship. Kuanyshbayev SB-Arkalyk: I. State Pedagogical Institute, October 5, 2012. 210pages .
• «The formation of the physical abilities of students in the educational system of physical culture» // «Continuing education of gifted children in the process of social, educational and psychological support» international scientific-practical conference on the topic of Arkalyk. (14.02.2013j.)
• «Volleyball methodological basis» // «The modern world of science and education» of the international scientific-practical conference, Karagandy city. (February, 2013).
• «Gymnastics and physical training tool» // Aldamzharov Kostanai Social Technical University named after.Aldamzhar readings - 2013 International Conference (December 4-5, 2013.)
• «Physical education classes, orientation and content» // Modern world of science and education "International scientific-practical conference (Karagandy., February 10, 2014.)
• «Of physical education lessons, games» // Guidelines. 74. 100. 5. Y. ArkSPI named publisher of the CFA., 2012.

Number of manuals (name), date of issue.
«Дене тәрбие сабағындағы ұлттық ойындар» «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» мамандықтардың студенттеріне және мектепке дейінгі мекемелер мен балабақша тәрбиешілері мен педагогтарына арналған
(Аркалык қ., 2012ж) Жандилдина Р.Е. - Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институтының аға оқытушысы
«Волейбол ережелері мен жарыс өткізу әдістемесі» ISBN 978-601-7556-16-7 АркГПИ имени Ы.Алтынсарина.,2014ж

«Қозғалыс ойындары» ISBN 978-601-7892-18-0 АркГПИ имени Ы.Алтынсарина.


Kairat

Full name – Ershatov Kairat Bitibaevich

Position- Senior lecturer of the Department of physical culture and sports

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.nom:87752565855

Teaching disciplines- Skiing, Football. Athletic facilities
Academic degree-
Academic status-
Name of specialty- Theory and methodology of formation of healthy lifestyle of students physical education.
Qualification, professional retraining - National center of excellence «Өрлеу»
length of service-31 years
length of service on specialty-25 years
Number of scientific works (name)
• «Спортшылардың энергия шығыны мен қалыпқа келуі және тамақтануы» // «Педагогическое мастерство и передовой опыт самопознания: достижения, актуализация» материалы международной научно-практической конференции. Аркалык. 2010. С.380-385.
• Шаңғы спортының мақсаты мен әдістері» // материалы Республиканской научно-практической конференции «Алтынсаринские чтения - 2012» «Оразование- фактор качественного роста человеческого капитала Казахстана».Аркалык.2012.-225-229.
• «Педагогикалық мақсатта студентті оқыту заңдылығы мен ұстанымдары» Научный журнал «Вестник». Жезказганского университета имени О.А.Байконурова. 25.04.2016. Расулов С.М.
•«Дарынды футболшылардың техникалық шеберліктерін жетілдіру жолдары» // материалы международной научно-практической конференции «Социально-педагогическая и психологическая поддержка одаренных детей в системе непрерывного образования» Арқалык. 14.02.2013. с.137-139. Абилхаиров О.Е.
• «Педагогические проблемы управления» «Заманауи әлемдегі ғылым мен білім» халықаралық ғылыми- тәжірибелік конференция (Карағанды қ., 10 ақпан 2014ж.) Абилхаиров О.Е.
• «Туристский потенциал Северного Казахстана» «Туристская индустрия Казахстана: современное состояние и тенденции развития» І Международная научно-практическая конференция. 22.09.2015. Расулов С.М
• Қазақ күресімен шұғылданушы 14-17 жастағы дарынды балалардың жылдамдық қабилеттін арттыруға арналған әдістемелер.Үздіксіз білім беру үдерісінде дарынды балаларды әлеуметтік – педагогикалық және психологиялық қолдау халқаралық ғылыми тәжрибелік конференция. (Арқалық қ.14 ақпан 2013ж. ) Құлтанов Д.Т.
• Тестирование – косвенные измерения Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция. (Аркалық қ., Толегенов оқулары-2014ж.) Абилхаиров О.Е.
• «Методика и этапы начального обучения технике передвижения на лыжах». «Тулегеновские чтения» «Развитие исследовательской компетентности обучающихся в современном образовательном процессе». (г.Аркалык, 25 февраля 2016г.)
• «Профессионально-прикладные аспекты формирования навыков плавания». «Тулегеновские чтения» «Развитие исследовательской компетентности обучающихся в современном образовательном процессе» .г.Аркалык. 25 февраля 2016г. Абилхаиров О.Е
• Жаттығу жүктемелері, спорттық жаттығулар және физиологиялық жүйелеу. «Алтынсарин оқулары-2015» республикалық ғылыми-практикалық конференциясы Арқалық қ. 27 қараша 2015 жыл. Сейтжан Т.
• Футболдағы допты тоқтату, беру элементтері. Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция. (Аркалық қ., Толегенов оқулары-2013ж.) Серкешов Б.Б.
• «Измерения в спортивно-педагогической практике» // Материалы Республиканской научно-практической конференции «Алтынсаринские чтения - 2012», «Образование – фактор качественного роста человеческогокапитала Казахстана». Аркалык. 5. 10.2012. 2часть.с.13-17.
• «Педагогические измерения в спортивной практике» // «Вестник науки» Костанайского социально-технического университета имени З.Алдамжар. №4,3-4.12.2013.с.101-104.Абилхаиров О.Е.
• Денсаулық кепілі шаңғы дайындығы. Академик З.Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік-техникалық университеті «Ғылыми хабаршысы». №4.  (Қостанай қ., желтоқсан 2014ж.)
• Оқушыларды жан-жақты дамытуда дене тәрбиесінің маңызы. «Спорт саласындағы қазірғі ғылыми жаңашылдқтар арқылы дене шынықтыру пәнін оқытудың жай-күйі: бүгіні мен болашағы» атты аймақтық ғылыми –тәжірибелік конференция. (Аркалық қ.,21 қараша 2014ж)
Number of manuals (name), date of issue-
•«Совершенствование физической и психологической подготовки футболистов»//Методические рекомендации ISBN978-601-7425-31-9 АркГПИ им.Ы.Алтынсарина.2013. Абилхаиров О.Е
• «Футболшылардың техникалық шеберліктерін жетілдіру әдістері» //Методические рекомендации ISBN 978-601-7556-15-0 АркГПИ имени Ы Алтынсарина. 2014ж. Абилхаиров О.Е


Orazhan

Full name - Abilkhair Orazhan Esenbaevich

Position - Senior Lecturer of the Department of Physical Culture and Sports

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.nom:87750053084

Disciplines:
• Theory and methodology chosen sport
• Athletics
• Methods of teaching physical education and sport
• Management of physical culture and sports
• Improving the professional coaching in the ITT
• Swimming with MP
• Dene shynyқtyru pәnіen inklyuzivtі Bilim take әdіsterі
Name of specialty areas: Theory and methods of formation of healthy lifestyle of students by means of physical education
Data on professional development: The National Centre of Excellence "for development of leading" 26.09.2014-05.10.2014.
Total work experience since - 32 years
Experience in the profession - 26 years
The number of scientific papers -
• «Improvement of physical and psychological preparation of the players' // Guidelines ISBN 978-601-7425-31-9 ArkGPI name Y.Altynsarin. 2013, p.20.
• «Daryndy futbolshylardyң tehnikalyқ sheberlіkterіn zhetіldіru Zholdary" // Materials of the international scientific-practical conference "Socio-pedagogical and psychological support for gifted children in continuing education" Arқalyk. s.137-139.
• «Pedagogical measurements in sports practice" // "Herald of Science" Kostanai Social Technical University Z.Aldamzhar. №4, 3-4 dekabr.2013 city
• «Shaңғy sportynyң maқsaty changed әdіsterі" // Materials of the Republican scientific-practical conference "Altynsarinskie Readings - 2012", "education-factor of qualitative growth of human capital in Kazakhstan." Arkalyk. 2012.- 225-229. 2 bөlіm chapters. Ed. Қuanyshbaev SB -Arқalyk: ArGPI im.Y.Altynsarina, 2012.- 225-229.
- "Measurement in sport and teaching practice" // Materials of the Republican scientific-practical conference "Altynsarinskie reading - 2012", "Education - a factor of qualitative growth of human capital in Kazakhstan." Arkalyk. 05.10.2012. Part 2.
• «Sportshylardyң energy shyғyny changed қalypқa keluі zhane tamaқtanuy" "Pedagogical skills and best practices of self-knowledge: achievement, actualization," Proceedings of the International scientific-practical conference. Arkalyk. 2010. S.380-385.
• «Pedagogical management problems" Materials mezhdunar.nauch.prak. Conf. "Science and education in the modern world," KSU "Bolashak" on Februar
• «Sports selection, especially on its long-term preparation stages," Materials mezhdunar.nauch.prak. Conf. "The educational work in the modern university", posv.75-letiyuKGPI 23 oktyarya 2014.
• «Tactical training volleyball» Materials regionalnoy.nauch.prak. Conf. "The teaching of physical training in modern scientific research: state and prospects" 21 November 2014.
• «Management, problems and planning in sport" Materials mezhdunar.nauchno-prac. conference. "Aldamzharovskie read" KSTU December 2014
• «Futbolshylardyң tehnikalyқ sheberlіkterіn zhetіldіru әdіsterі" Ark.GPI im.Y.Altynsarina 2014 Әdіstemelіk nұsқaulyқ
ISBN978-601-7556-15-0 UDC 796.332 (075.8) BBK 75,578 E 80
• «Financial and ifrastukturnoe provision of physical culture and sports" Ө.A.Bayқoңyrov atyңdaғy Zhezқazғan universitetіnің habarshysy Ғylymi Journal (2016 25aprel zhyl)
• «Methods and stages of initial training techniques of movement on skis" "Tulegenovskie read" "Development of research competence of students in the modern educational process" (Arkalyk city, February 25, 2016.)
• Vocational and Applied Aspects of formation of swimming skills. "Tulegenovskie read" ғylymi-praktikalyқ konferentsiyasynda (25 aқpan 2016zhyl)
The number of textbooks:
• «Improvement of physical and psychological preparation of the players' // Guidelines ISBN 978-601-7425-31-9 ArkGPI name Y.Altynsarin. 2013, p.20.
• «Futbolshylardyң tehnikalyқ sheberlіkterіn zhetіldіru әdіsterі" Ark.GPI im.Y.Altynsarina 2014 Әdіstemelіk nұsқaulyқ
ISBN978-601-7556-15-0 UDC 796.332 (075.8) BBK 75,578 E 80
• «Basic methods and tools for teaching swimming," Ark.GPI im.Y.Altynsarina, әdіstemelіk құral, Aқpan 2016 zhyly


Sundetbai

Full name- Beisenbayev Sundetbay Kuandykovich
Position- Senior Lecturer

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.nom:87018562858

Teaching disciplines- Hiking with methods of teaching. Anatomy and basics of sports morphology. Physiological basis of physical education and sports
Academic degree-
Academic status-
Name of specialty- Theory and methodology of formation of healthy lifestyle of students physical education.
Qualification, professional retraining - National center of excellence «Өрлеу»
length of service-13 years
length of service on specialty-13 years
Number of scientific works (name) - Баскетбол ойынында арнацы жаттығулар арқылы ортаңғы сынып оқушыларынын ептілік,куштілік, төзімділік дағдылрын қалыптастыру жолдары. Үздіксіз білім беру үдерісінде дарынды балаларды әлеуметтік –педагогикалық және психологиялық қолдау халқаралық ғылыми тәжрибелік конференция. Арқалық 14 ақпан 2013ж.
• Қазақ халқынын қозғалмалы және спорт ойындарының дене тәрбиесі сабағындағы орны. Академик Зұлкарнай Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік-техниқалық университеті.«Алдамжар оқулары -2013» 4-5 желтоқсан. Халықаралық ғылыми-тәжірибеліл конференция.
• Халықтық педагогика негізінде студенттерге патриоттық тәрбие берудің қазіргі оқыту жагдайдайындағы мүмкіндіктері. «Замануи жоғары оқу орнындағы тәрбие жұмысы» Халықаралық ғылыми- тәжірибелік конференция (Қостанай қ 23 қазан 2014ж )
• Шағын кешенді мектептерде волейбол ойынын ұйымдастыру. «Шағын кешенді мектепдерде замануи оқытудың әдіснамалық және әдістемелік мәселелрі» атты Республикалық ғылыми – тәжірибелік конференция «Алтынсарина оқулары-2014» ( Аркалық қ.14 қараша 2014 ж) .
• Денені жуйелеп шынықтыру мен денсаулықты қалыптастыру. «Спорт саласындағы казіргі ғылыми жаңашылдықтар арқылы дене шыныктыру пәнін оқытудың жай-күйі:бугіні мен болашағы» атты аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция (Аркалық қ.21 қараша2014ж.)
• Дене тәрбие сабағында оқушылардың дене сапаларын дамытуда қимыл-қозгалыс ойындардың маңызы. Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конфернеция, «Заманауи әлемдегі ғылыми мен білім» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конфернеция (Қарағанды қ., 21-22 ақпан 2014ж.)
Туризм түрлерінің мінездемелері мен ерекшеліктері. «Туристская индустрия Казахстана: современное состояние и тенденции развития» І Международная научно-практическая конференция
• (г.Астана, 22.09.2015г.)

• Денсаулық – адам өмірінің негізі, тірегі. «Алтынсарин оқулары-2015» республикалық ғылыми-практикалық конференциясы (Арқалық қ. 27 қараша 2015 жыл).
• Қазақтың ұлттық ойындары дене тәрбие сабағын дамыту құралы. «Алтынсарин оқулары-2015» республикалық ғылыми-практикалық конференциясы (Арқалық қ. 27 қараша 2015 жыл).
• Дене тәрбиесін педагогика арқылы ұйымдастыру формалары және құралдары. «Бұқаралық дене тәрбиесі және спортты дамытудың мәселелері» республикалық ғылыми-практикалық конференция (Қарағанды қ., 27-28 қараша 2015 жыл)
• Мектептегі алғашқы әскери дайындық сабақтарында оқушылардың шығармашылығын арттырудың педагогикалық мәселелері. Қарағанды университетінің хабаршысы (№3, 30.09.2015 жыл)
• Спортшының жеке басын тәрбиелеудегі негізгі бағыттар. «Төлегенов оқулары»
«Замануи білім беру урдісінде білім алушылардың зерттеу кұзыреттілгін дамыту» Тақырыбындағы республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының ( Аркалық қ. 25 ақпан 2016 жыл).
Number of manuals (name), date of issue.- Развитие двигательных качеств с помощью метода круговой тренировки. Учебно- методические рекомендация ISBN 978-601-0-7425-45-6. АркГПИ имени Ы.Алтынсарина-2013г.
Волейбол ережелері мен жарыс өткізу әдістемесі. Учебно- методические рекомендация ISBN 978-601-0-7425-45-6. АркГПИ имени Ы.Алтынсарина-2014 г.
Қозғалыс ойындары. Учебно- методические пособия. ISBN 978-601-7892-18-0. АркГПИ имени Ы.Алтынсарина- 2016 г.
Қазіргі туризм түрлері. Учебно- методические рекомендация .ISBN 978-601-7556-86-0 АркГПИ имени Ы.Алтынсарина -2016г.


Dastan

Full name - Kultanov Dastan Temirzhanovich

Position - Senior Lecturer, Department of Physical Culture and Sports

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.nom:87752100165

Teaching disciplines
● Management of physical culture and sports
● The theory and methodology chosen sport
● Management of physical culture and sports
● Қazak kures
● Improving prfesionalnoy trenirskoy activities IVS

Academic degree -

Academic status -

Name of specialty - physical Culture and sport

Qualification, professional retraining

length of service - 13 years

length of service on specialty - 13years

Number of scientific works (name)
● «Қазақ күресінің жаңа шежіресі» // «Новая дисциплина «Экология и устойчивое развитие»: проблемы и перспективы» материалы международной научно-практической конференции. Аркалык. 2011.- с.321-323.
● «Ы.Алтынсарин шығармаларының отбасынада бала тәрбиелеудегі орны» // «Алтынсаринские чтения-2011» материалы республиканской научно-практической конференции. Аркалык. 2011. 2 том
● «Дене шынықтыру – денсаулық кепілі» // Материалы Республиканской научно-практической конференции «Алтынсаринские чтения-2012» «Образование-фактор качественного роста человеческого капитала Казахстан» 2 часть. глав. ред. Қуанышбаев С.Б.–Арқалык: АрГПИ им.Ы.Алтынсарина. 2012.-287-291б.
● «Қазақ күресімен шұғылданушы 14-17 жастағы дарынды балалардың жылдамдық қабілетін арттыруға арналған әдістемелер» // материалы международной научно-практической конференции «Социально-педагогическая и психологическая поддержка одаренных детей в системе непрерывного образования» Арқалык. -с.186-189.
● «Қазақ күресімен шұғылданушы балуандардың жылдамдық қабілетін арттыруға арналған әдістемелер» // Материалы международной научно-практической коференции «Наука и образование в современном мире». 6 том. Караганда. 2014. – с.313-315.
● «Қазақ күресінің кәсіптік жаттықтырушылық қызметін арнайы жаттығулар арқылы жетілдіру» // Вестник науки Костанайского социально-технического университета им. академика З. Алдамжар. №4. Костанай. 2013. – с.154-157.
● Қазақ күресімен шұғылданушы балуандардың жылдамдық қабілетін арттыруға арналған әдістемелер //«Заманауи әлемдегі ғылым мен білім» халықаралық ғылыми- тәжірибелік конференция  (Карағанды қ., 22-23 ақпанның 2013ж.).
● Дене тәрбиесінде ұлттық ойындардың маңызы Академик Зұлкарнай Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік-техниқалық университеті. //«Алдамжар оқулары -2014» 4-5 желтоқсан. Халықаралық ғылыми-тәжірибелік коныеренция.
● Қазақ күресінде жаттықтырушы мен балуанның өзара іс қимылы //«Заманауи әлемдегі ғылым мен білім» халықаралық ғылыми- тәжірибелік конференция (Карағанды қ., 21-22 ақпанның 2013ж.).
● Бастауыш мектеп жасындағы оқушыларды дене тәрбиесіне баулу // «Спорт саласындағы қазіргі ғылыми жаңашылдыктар арқылы шынықтыру пәнін оқытудын жай-куйі: бүгіні мен болашағы» атты аймақтық ғылыми –тәжірибелік конференция. (Аркалық қ.21 қараша 2014ж).
● «Туризм түрлерінің мінездемелері мен ерекшеліктері» //«Туристская индустрия Казахстана: современное
состояние и тенденции развития» І Международная научно-практическая конференция (г.Астана, 22.09.2015г.).
● «Жас ұрпақты тәрбиелеудегі қазақ ұлттық ойындарының педагогикалық маңызы» // XV Международные
Байконуровские чтения на тему «Региональные возможности реализации стратегии индустриально-инновационного развития «Казахстан-2050» ( г.Жезказган, 21 ноября 2015г.).
● «Ел дамуындағы студенттер спортының ролі» // «Бұқаралық дене тәрбиесі және спортты дамытудың мәселелері» республикалық ғылыми-практикалық конференция (Қарағанды қ., 27-28 қараша 2015 жыл).
● «Қазақтың ұлттық ойындары дене тәрбие сабағын дамыту құралы» //«Алтынсарин оқулары-2015» республикалық ғылыми-практикалық конференциясы (Арқалық қ. 27 қараша 2015 жыл).
● «Мектеп жасындағы оқушыларды дене тәрбиесіне қазақ ұлттык ойындар арқылы баулу» // «Төлегенов оқулары» // «Замануи білім беру урдісінде білім алушылардың зерттеу кұзыреттілгін дамыту» Тақырыбындағы республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының ( Аркалық қ. 25 ақпан 2016 жыл).
●«Дене шынықтыру сабағында болатын қозғалыс белсендлігі мен бала ағзасы арасындағы байланыс»
// «Төлегенов оқулары» «Замануи білім беру урдісінде білім алушылардың зерттеу кұзыреттілгін дамыту» Тақырыбындағы республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының ( Аркалық қ. 25 ақпан 2016 жыл).
● Жас балуандардың тактикалық-техникадық дайындықтарын жетілдіру және оны арттыру жолдары, әдістері. // Республиканской студенческой научной конференции «Вклад молодежной науки в реализацию Стратегии «Казахстан 2050» (14-15 апреля 2016 г.).
● Ат спорт ойындар үйрету, тәрбиелеу және дамыту ерекшеліктері. // Республиканской студенческой научной конференции «Вклад молодежной науки в реализацию Стратегии «Казахстан 2050» (14-15 апреля 2016 г.).

Number of manuals (name), date of issue.
● «Қазақ күресінің әдіс тәсілдерінің шеберлігін жетілдіру» әдістемелік нұсқаулық // ISBN 978-601-7556-17-4
Алтынсарин атындағы АрқМПИ редакциялық-баспа бөлімі, 2014 ж
● «Жас балуанның күш, жылдамдық, шыдамдылық, ептілік, иілгіштік қабілеттерін арттыруға арналған жаттығулар» әдістемелік нұсқаулық // ISBN 978-601-7556-87-7  Алтынсарин атындағы АрқМПИ редакциялық-баспа бөлімі, 2016 ж


Medet

Full name- Bisengali Medet Galymzhanovich

Position- Senior Lecturer

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.nom:87018972665

Teaching disciplines-
• Togyzkumalak
• National sports
• Theoretical and methodological foundations of national sports school
Academic degree-
Academic status-

Name of specialty- Theory and methodology of formation of healthy lifestyle of students physical education.

Qualification, professional retraining - National center of excellence «Өрлеу»

length of service-13 years
length of service on specialty-13 years

Number of scientific works (name)
Дене тәрбиесі сабағында ұлттық ойындарды пайдаланудың теориялық мәселелері «Алтынсарин оқулары 2012 » республикалық ғылыми тәжірибелік конференция
5 қазан Арқалық
• Қазақтын ұлттық ойындары және олардың мәні. «Төлегенов оқулары » «Қазақстанның білім беру жуйесін дамытудағы иновациялық бағыттар» тақырыбындағы республикалық ғылыми – тәжірибелік конференциясы . 12 сәуір 2013ж
• Оқушының дарындылығын жан жақты дамытуда дене тәрбиесінің маңызы. Үздіксіз білім беру үрдісінде дарынды балаларды әлеументтік-педагогикалық және психологиялық қолдау. Халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция. Арқалық 18 ақпан 2013 жыл
• Дене тәрбиесі сабағында оқушылардың дене сапаларын дамытуда қимыл-қозгалыс ойындардын маңызы. «Замануи әлемдегі гылым мен білім» Халықаралық ғылыми- тәжірибелік конференция (Қарағанды қ., 10 ақпан 2014ж )
• Қазақтын ұлттык ойындары және олардың мәні Замануи жоғары оқу орнындағы тәрбие жұмысы» Халықаралық ғылыми- тәжірибелік конференция (Қостанай қ 23 қазан 2014ж )
• Улттық ойындардың дене тәрбиесі сабағында қолдану әдістері. «Спорт саласындағы казіргі ғылыми жаңашылдықтар арқылы дене шыныктыру пәнін оқытудың жай-куйі:бугіні мен болашағы» атты аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция.(Аркалық қ.21 қараша2014ж.)
• Қазақтын ұлттық ойындардын тәрбие жұмысына қолдану. Академик Зұлкарнай Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік-техниқалық университеті. «Алдамжар оқулары -2014» 4-5 желтоқсан. Халықаралық ғылыми-тәжірибеліл коныеренция.
• «Ұлттық спорт пен ойындардың теориялық негізін анықтаудың  маңыздылығы» «Туристская индустрия Казахстана: современное состояние и тенденции развития» І Международная научно-практическая конференция (г.Астана, 22.09.2015г.)
• «Балаларға рухани-адамгершілік тәрбие берудегі ұлттык ойындардың маңызы мен тәрбиелік мәні» «Төлегенов оқулары»«Замануи білім беру урдісінде білім алушылардың зерттеу кұзыреттілгін дамыту» Тақырыбындағы республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының ( Аркалық қ. 25 ақпан 2016 жыл)


Talant

Full name -Tolegenov Talant
Position- Senior lecturer of the Department of physical culture and sports

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.nom:87025423278

Teaching disciplines-Improving special training in table tennis,Easy atletica,Theoretical and methodological foundations of basketball in the school,Basketball.
Academic degree-
Academic status-
Name of specialty- Theory and methodology of formation of healthy lifestyle of students physical education.
Qualification, professional retraining - National center of excellence «Өрлеу»
length of service-16 years
length of service on specialty-6 years
Number of scientific works (name)
●І Международная научно-практическая конференция «Туристская индустрия казахстана: современное состояние и тенденции развития» Казахский университет экономики, финансов и международной торговли г.Астана, 22.09.2015г.
● «Дене шынықтыру сабағында интербелсенді технологияларды пайдаланудың тиімділігі» XV Международные Байконуровские чтения на тему
● «Региональные возможности реализации стратегии индустриально-инновационного развития «казахстан-2050» Жезказганский университет имени О.А.Байконурова,г.Жезказган, 21 ноября 2015г.
«Ұлттық спорт ойындарының дене тәрбиесіндегі орны»
● «Тулегеновские чтения» «Замануи білім беру урдісінде білім алушылардың зерттеу кұзыреттілгін дамыту» Тақырыбындағы республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының ( Аркалық қ. 25 ақпан 2016 жыл) «Ұллтық ойындарды жас ерекшелігіне қарай топтау, жуйелеу»
● «Организация и проведение занятий по физической культуре со студентами специальных медицинских групп» // Материалы Республиканской научно-практической конференции «Алтынсаринские чтения-2012» «Образование – фактор качественного роста человечесткого капитала Казахстана» 5 октября 2012 г. 2-часть
● «Қазақтың ұлттық ойындары және олардың мәні» // Материалы Республиканской научно-практической конференции «Тулегеновские чтения» на тему «Инновационные направления развития системы образования Казахстана». – Аркалык: АрГПИ им.Ы.Алтынсарина, 2013. – с. 342-346. 12 сәуір 2013 ж.
● «Қазақ халқының қозғалмалы және спорт ойындарының дене тәрбиесі сабағындағы орны» // Вестник науки Костанайского социально-технического университета им. академика З. Алдамжар. №4. Костанай. 2013. – с. 125-129.
● «Оқушының дарындылығын жан-жақты дамытуда дене тәрбиесінің маңызы» // материалы международной научно-практической конференции «Социально-педагогическая и психологическая поддержка одаренных детей в системе непрерывного образования» 2 том. Арқалык. 2013. -с.92-93.
Number of manuals (name), date of issue- Методические указания ISBN 978-601-7556-63-1 (Аркалык 2015г.) «Мектепте баскетболды ұймдастыру түрлері мен өткізу әдістемесі»


Rasul

Full name - Samir Rasulov Mardan-oglu

Position - Senior Lecturer, Department of Physical Culture and Sports

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.nom:87025423801

Teaching disciplines
• Volleyball
• History of Kazakhstan sports
• Basketball
• Theoretical and methodological foundations of football in school
• Togyzkumalak

Academic degree - MA

Academic status

Name of specialty - physical Culture and sport

Qualification, professional retraining

length of service - 12 years

length of service on specialty -12 years

Number of scientific works (name)
1. "The state of health and physical fitness of students of the first course. Osvaivaiyuschie Lathe machine-building college Profession "
Sport.Molodezh.Vospitanie.Sbornik scientific papers (with international participation) .Karaganda, 2013.
2. "On the importance of physical fitness of adolescents with the development of the profession in vocational schools and its evaluation in terms of practice" Current problems of physical culture and sports of the Republican Scientific and Practical Conference The University. Karaganda, 2012.
3. "Physical readiness of teenagers mastering working professions in professional colleges of engineering profile"
Scientific diskssiya: questions of pedagogy and psychology - 2013: A collection of articles based on international correspondence scientific-practical conference. Moscow 2013.
4. "The tourism potential of the Northern Kazakhstan" "The tourist industry of Kazakhstan: current state and trends of the" First International Scientific and Practical Conference "(Astana, 22.09.2015g.)
5. "Team sports in system of physical training" "The introduction of innovative technologies - as a factor in the success of science and education," International scientific-practical conference (Aktobe, 23 October 2015).
6. "Modern views on health and healthy life in the light of the introduction of innovative technologies" "Altynsarin oқulary 2015" respublikalyқ ғylymi-praktikalyқ konferentsiyasy (Arқalyқ қ. 27 қarasha zhyl 2015)
7. "Kazakh kүresіnің әdіs tәsіlderіn arnayy zhattyғular arқyly zhetіldіr" "Key issues in modern science" 15-22 April 2016. Sofia.

Number of manuals (name), date of issue.
"The playing technique in basketball» ISBN 978-601-7556-62-4 (Arkalyk 2015).
"Mektepte basketboldy ұymdastyru tүrlerі changed өtkіzu әdіstemesі» ISBN 978-601-7556-63-1 (Arkalyk 2015).


Zhulduz

Full name: Rakhimova Zhulduz
Position: Senior teacher

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.nom:87015938857

Teaching disciplines: "Improving the special training of table tennis", "New Technologies in Education", «Physical education and sports management», «Theory and methodology of physical culture and sport», «Sporting facilities», "Physical Culture".
Academic degree: -
Academic status: - 

Name of specialty: Physical Culture and sport 

Qualification, professional retraining: 

Institute of improvement and retraining of educators, (Kostanaу, 2009)
Institute of improvement and retraining of educators, (Kostanaу, 2011) 

Length of service: 23years 

length of service on specialty: 23 years 

Number of scientific works (name): 5

1. «Актуальные проблемы воспитания и образования: теория и методика» (республиканская научно-практическая конференция «Алтынсаринские чтения - 2012» Аркалыкский государственный педагогический институт им.И.Алтынсарина (05 октября, 2012г.); «История Аркалыкской ГДЮСШ» (региональная научно-практическая конференция, АркГПИ, 21 ноября 2014г.)
2. «Проблемы подготовки кадров по физической культуре и спорту» (международная научно-практическая конференция, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли, г.Астана, сентябрь 2015г.);
3. «Проблемы формирования исследовательской компетенции студентов специальности «Физическая культура и спорт» (республиканская научно-практическая конференция «Алтынсаринские чтения - 2015» Аркалыкский государственный педагогический институт им.И.Алтынсарина (27 ноября, 2015г.);
4. «Настольный теннис как средство увеличения двигательной активности школьников» (республиканская научно-практическая конференция «Толегеновские чтения» Аркалыкский государственный педагогический институт им.И.Алтынсарина (25 февраля 2016г.).
5. «Организация настольного тенниса в школе» (научный журнал «Вестник Жезказганского университета им.О.А.Байконурова», (№1, 2016г.); 

Number of manuals (name), date of issue: 4
1.“Warm-ups in poems and not only in the Kazakh language" (2012),
2. " Warm-ups in poems not only in Russian" (2012),
3."The Organization of physical training for pupils with the weak health" (2014),
4. "Special games and tasks for the improvement of table tennis elements"(2016). 


 

 

Nursultan2

Full name: Koshanov Nursultan
Position: Lecturer Department of Physical Culture and Sports

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.nom:87015938857

Teaching disciplines:
• Gymnastics
Football.
Academic degree: -
Academic status: -
Name of specialty: Physical Culture and sport
Qualification, professional retraining:
"Formation of professional competence of physical education teachers in the context of improving the content of education in the field of physical education" (Kostanay, 05.02.2016)
National Center for Advanced Studies "ORLEU"
Length of service: 3 years
length of service on specialty: 3 years
Number of scientific works (name):
Number of manuals (name), date of issue:
1. "Problems of Formation of Students' Interest in Physical Education and Sport" // Actual Research Research in Modern World: Material VI Interuniversity Scientific-Practical Internet Conference, Pereslav-Khmelnitsky, 2015. - S. 92-92.
2. "Theoretical Problems of Controlling Physical Loads in the Process of Young Football Players" // Actual Challenges of Modern Science: Material International Conference. - Out. 6. - Ch.1. - Pereslav-Khmelnitsky, 2016. - C.87-90.
3. "Theoretical problems of readiness indicators, which will help successful football players to compete in the competition" // Materials of the international scientific and practical conference: Science and Education in the Modern World. Karaganda, 2017. - B. 205-207.

 

Questions to Rector

Rekter en

PTS ArkSPI

Saiful
Kalimzhanova R.L.
Our University - it's not only the center training...
pps11
Rauan Bermagambet
ArkSPI is ideal intellectual and professional setting
Mugdhau
Nurtazina R.A.
ArkSPI - is higher educational institution

 

gilim
  
Logotipo Observatory
  
FondKazakhLanguage
  
logo (1)
 
logotip text
 
korupsciya
 
200x100
  
753f8f1e4ddf7c6f59c3fb6549b762d1  0133301844592a4b33deba9337f5cc08
 
 
scopus

АркГПИ. Свидетельство об ИА. НААР

Our location

e-mail: arkgpi@mail.ru
Address: 110300, Auelbekova str.17, Arkalyk  

tel: 8-71430-7-24-88
fax: 8-71430-7-01-87

unnamed  official-youtube-logo   inst   w445h4451371236205MezhdunarodnylogotipVK500   facebook

Photo Gallery

 DSC5359  DSC4730 DSC9210

 MG 3705 MG 4727 MG 5398

DSC01272 MG 5574