Portfolio

Students of ArkSPI

Ергазина Фариза
Yergazin Fariz
University - where you want to study!
Жаденов Оралхан
Zhadenov Oralkhan
The main priority of ArkSPI - Quality
Хасимова Ұлжихан
Hasimova Ұlzhihan
ArkGPI - is modern University

State symbols

reading

reading

 

serpin-2050

serpindamu

serpinzhastarinew

sserpinmi

 logo
 
 
 
 

Portfolio

RomanFull Name - Roman Aimagambetuly

Position held - Senior Lecturer

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel.nom:87025241801

Disciplines - History of Kazakhstan, Sociology.

Scientific (academic) degree (if available) – master of Humanitarion Sciences

Scientific (academic) title (if available) -

Name of training areas and (or) a speciality – 5В011400 –«Нistory»

Data on professional development and (or) retraining
1. "Interactive teaching methods in high school." KazEU KazEU. 21-23.12.2009
2. Advanced training of teachers of the Republic of Kazakhstan. Branch of JSC "National Centre of Excellence" Orleu "National Institute for Management and the academic staff of the education system of Kazakhstan. 2014.
Work experience – 33

Work experience in the specialty - 24

Number and (name) of scientific article – 38
1. Әбілхайыр ханның қызметіне байланысты кейбір пайымдаулар // АрқМПИ-дың бірінші ректоры М.О.Төлегеновтың туғанына 75-жыл толуына орай ұйымдастырылған “Жаңа формациядағы педагогтарды дайындаудағы математикалық білімнің орны мен рөлі” атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция. Арқалық, желтоқсан 2010.
2. Егеменді Қазақстанның ауыл шаруашылығы: қиыншылықтары мен мәселелері // Тәуелсіз Қазақстан: қалыптасу тарихы мен қоғамдық-саяси дамуының өзекті мәселелері республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы, Арқалық, 20.05.2011.
3. Кемел елдің – кемеңгері, ұлы көшбасшы // Тәуелсіз Қазақстан: қалыптасу тарихы мен қоғамдық-саяси дамуының өзекті мәселелері республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы, Арқалық, 20.05.2011.
4. Ахмет Байтұрсынұлының «Масасы» және оның тәрбиелік маңызы // «Заманауи әлемдегі ғылым мен білім» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы, Қарағанды қ. 25.02.12.
5. ХІХ ғасырдағы саяси реформалардың қазақ қоғамына әсері // «Білім беру жүйесін жаңғыртудағы қазіргі заманғы әдістемелер мен технологиялар» тақырыбындағы «Төлегенов оқулары» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы, Арқалық қ.,2012ж.
6. Міржақып Дулатұлы шығармалары және қазіргі қазақ қоғамы // «Білім ұлттық адам капиталын сапалы қалыптастырудағы қозғаушы күш» тақырыбындағы «Алтынсарин оқулары 2012» республикалық ғылыми тәжірибелік конференциясы. Арқалық қ.
7. Шоқан Уәлихановтың саяси-әлеуметтік көзқарасы // «Қазақстанның білім беру жүйесін дамытудағы инновациялық бағыттар» тақырыбындағы республикалық ғылыми тәжірибелік конференциясы, Арқалық қ., 2013.
8. 1990-шы жылдардағы Қазақстандағы демографиялық жағдайдың сипаты // «Қазақстанның білім беру жүйесіндегі инновациялық үрдістер» тақырыбындағы республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 10. сәуір, 2015 ж.
9. Мемлекеттік думадағы қазақтар // «Заманауи әлемдегі ғылым мен білім». Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция.Карағанды, 2015.
10. Абылай хан және оның баспасөз бетінде бейнеленуі // «Қазақстанның білім беру жүйесіндегі инновациялық үрдістер» тақырыбындағы республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 10. Сәуір 2015 ж.
11. 1930 жылдардағы Торғай өлкесіндегі халықтың әлеуметтік және мәдени жағдайы (баспасөз материалдары бойынша) // «Қазақстанның білім беру жүйесіндегі инновациялық үрдістер» тақырыбындағы республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 10. Сәуір 2015 ж.
12. Қазақ мемлекеттілігі және ХХ ғасыр басындағы зиялыларының ұлттық сананы оятудағы рөлі // Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған «Қазақ хандығы-мәңгілік ел идеясы: тарихи тағдыры мен тағылымы» атты халықаралық ғылыми–тәжәрибелік конференцияның материалдары. Шымкент 2015 ж.
13. Қазақ зиялы қауымы және Әлихан Бөкейханов«Әлихан Бөкейхан және Алаш тағылымы» республикалық конференция, 27 сәуір 2016 ж. Қостанай қ.
14. Абай және Ахмет үйлесімділігі мен қазіргі қазақ қоғамы. Қазақ тарихы, 2016 жыл, № 3. Ыбырай мектебі және Торғай зиялылары. Қазақ тарихы, 2016 жыл, № 4.
15. Ы.Алтынсаринның қоғамсаяси көзқарастары. Ы.Алтынсаринның 175 жылдығына арналған «Ыбырай оқулары – 2016: Ы.Алтынсарин – қазақстандық зайырлы білім жүйесінің басты тұлғасы» тақырыбындағы республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. ( 20 қазан 2016 жыл). 348 бет. ISBN 978-601-7892-24-1.
16. Әлихан Бөкейхан және қазақ зиялыларының үндестігі. ««Әлихан Бөкейхан: Алаш мұраты және тәуелсіздік құндылығы» ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. Астана қаласы, 10 қараша 2016 жыл.
17.Төңкеріс қарсаңындағы қазақ интеллигенциясы. Ұлт-азаттық көтерілістің 100 жылдығы: «Ұлт-азаттық көтеріліс және қаһарман тұлғалар» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары жинағы. Астана қаласы, 2016 жыл.
18. Ы.Алтынсарин шығармалары: қазақ қоғамының өзекті мәселелері. Қазақ тарихы журналы, № 4, 2017 жыл. 12 жылдық білім беру жүйесіндегі тарихты оқытудың маңызы мен әдістері. Жас ғалымдардың ғылыми мақалаларының жинағы. Арқалық қаласы, 2017 ж.
Number and (name) manuals, release date
1.Кеңес дәуірі тұсындағы Торғай өңірінің әлеуметтік-экономикалық және мәдени даму тарихы (жергілікті баспасөз материалдары бойынша), Арқалық қ, 2015 ж. (ISBN 978-601-7556-49-5)
2. «Қазақстанның жаңа заман тарихы пәні бойынша» тестілік тапсырмалар жинағы, Арқалық қ, 2013 ж. (ISBN 978-601-7425-79-1)
3. Қазақстан тарихы (дәрістер курсы), Арқалық қ, 2015 ж. (ISBN 978-601-7556-50-1)


Nazira

Full Name - Nazira Yessimkhanova

Position held - M.Ed, Senior Lecturer

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel.nom:87755221017

Disciplines: History of the Middle Ages, the history of Asia and Africa in the Middle Ages, Modern and Contemporary History of Europe and America

Scientific (academic) degree (if available) – Master of Pedagogical Sciencer

Scientific (academic) title (if available): -

Name of training areas and (or) a speciality - 5В011400 History

Data on professional development and (or) retraining:

1. "Interactive teaching methods in high school." KazEU KazEU. 21-23.12.2009
2. Advanced training of teachers of the Republic of Kazakhstan. Branch of JSC "National Centre of Excellence" Orleu "National Institute for Management and the academic staff of the education system of Kazakhstan. 2014.

Work experience -16

Work experience in the speciality - 16

Number and (name) of scientific article:

1. Роль Н.А.Назарбаева в основании казахстанской модели межнационального согласия // Тәуелсіз Қазақстан: қалыптасу тарихы мен қоғамдық-саяси дамуының өзекті мәселелері республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы, Арқалық, 20.05.2011.
2. Роль и значение Президента в становлении независимого Казахстана // Тәуелсіз Қазақстан: қалыптасу тарихы мен қоғамдық-саяси дамуының өзекті мәселелері республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы, Арқалық, 20.05.2011.
3. Религиозный экстремизм и терроризм в Центральной Азии – причины распространения и меры предотвращения // «Экология және тұрақты даму жаңа пәні: мәселелері және болашағы» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция, Арқалық, 15-14.04.2011ж.
4. Формирование межэтнической толерантности через призму этнокультурного образования // «Заманауи әлемдегі ғылым ммен білім» атты халықаралық ғылыми практикалық конференциясы, Қарағанды қ. (ақпан, 2013ж.)
5. Этнокультурное образование как одно из условий формирования этнической толерантности // Сборник статей международной научно-практической конференции «Востоковедческая наука в ХХІ веке: проблемы и перспективы развития», - Астана: Типография ЕНУ им.Л.Н.Гумилева, 2013. – 576с. (1 ноября 2013г.)
6. Социально-экономическая перспектива г.Аркалыка в рамках программы развития моногородов Республики Казахстан // «Қазақстан тарихын зерттеу мен оқытудың өзекті мәселлері» аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары (26 ақпан 2014ж.) - Арқалық: АрқМПИ, 2014 –253 бет
7. Использование электронных средств обучения в преподавании истории // International Scientific Journal. «Theoretical & Applied Science»(Materials of the International Scientific Practical Conference). «Modern mathematics in science». Caracas, Venezuela. 30.06.2014.
8. The formation of ethnic tolerance through the paradigm of cultural and historical development of the Kazakh society // International scientific journal «Theoretical &» Applied Science», registered in France, and indexed more than 18 international scientific bases. (Impact Factor ISI = 0,307)7
9. Шағын кешенді мектептерде оқу үрдісін ұйымдастырудың ерекшеліктері // «Тарих» ғылымының теориясы мен әдіснамасы» Қазақ хандығының 550-жылдығына арналған халықаралық ғылыми–практикалық конференциясының материалдары. Қостанай, 27 наурыз, 2015 ж
10. Патша үкіметінің коныс аудару саясатына байланысты Қостанай облыстық Дала өлкесінің тарихи мұражайындағы деректер // Кокшетау. Халықаралық конференция. Мамыр, 2015 ж.
11. Methodological base of the historical science USSR: problem of effectiveness in modern stage. TeoreticeskaaiprikIadnaanauka № 11 (31) 2015 Lancaster, USA 30.11.2015 p-ISSN: 2308-4944 (http://T-Science.org) (Dosova B.A, Amrina M.S, Yessimkhanova N.I)
12.Основы правового регулирования физической культуры и спорта в Республике Казахстан. Научный альманах. Россия. 2016.№ 12-1 (26). (ISSN 2411-7609)
13.Ежелгі Қазақстан тарихы пәнінің оқытудың ерекшеліктері. Материалы IX Международной научно-практической конференции «Гуманитарное пространство науки: опыт и перспективы», 27 февраля 2017 года.
14.Патриотизм үғымы және Қазақстандық патриотизімді қалыптастыру. Материалы IX Международной научно-практической конференции «Гуманитарное пространство науки: опыт и перспективы», 27 февраля 2017 года.
15.Использование информационно-коммуникативных технологий на уроках истории. Материалы IX Международной научно-практической конференции «Гуманитарное пространство науки: опыт и перспективы», 27 февраля 2017 года.
16.Мүмкіндігі шектеулі тұлғалардың ұүұыұтары мен бостандықтарын зерттеудің құқықтық және педагогикалық маңыздылығы. «Интернаука» научный журнал № 11 (15), июнь 2017г.
17.Концептуальные основы потребности студентов специальности 5В010800 – «Физическая культура и спорт» в профессионально-ориентированной правовой компетентности. Наука и жизнь Казахстана, международный научно-популярный журнал № 3/2 (47) 2017.
Number and (name) manuals, release date - Этнокультурное развитие Республики Казахстан Арқалық қ, 2014 ж. (ISBN 978-601-7425-78-4), 29,7 ш.б.т.


Konkina

Full Name - Gulbarshin konkina

Position held - PhD in Philosophy Dean of the Faculty of History and Art, Associate Professor of ArkSPI

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel.nom:87756895313

Disciplines - History of Kazakhstan, political science, philosophy

Scientific (academic) degree (if available) - PhD in Philosophy Dean of the Faculty of History and Art, Associate Professor of ArkSPI

Scientific (academic) title (if available) -

Name of training areas and (or) a specialty – 5В011400 – «History»

Data on professional development and (or) retraining -

1. Advanced training of teachers of the Republic of Kazakhstan. Branch of JSC "National Centre of Excellence" Orleu "National Institute for Management and the academic staff of the education system of Kazakhstan. 2012.

Work experience - 21

Work experience in the specialty - 21

Number and (name) of scientific article – 

1. «Әлеуметтану ғылымының тарихи дамуының негізгі кезеңдері» қосымша оқу-әдістемелік құрал. Арқалық қ, АрқМПИ, 2015ж. 3,12 ш.б.т. ISBN 978-601-7425-30-2
2. «Ұлт болмысы – ұлттық тарихта» «Қазақстанның білім беру жүйесіндегі инновациялық үрдістер» тақырыбындағы Республикалық ғылыми – тәжірибелік конференция материалдары, Арқалық қ, 10 сәуір 2015 жыл.
3. «Кешегі Алаш идеясы - бүгінгі тәуелсіз Қазақстан» «Төлегенов оқулары» «Заманауи білім беру жүйесі:тәжірибеден-болашаққа» тақырыбында Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. 11.04.2014 жыл. Арқалық қ.
4. «Ұлттық тәрбие – ұлттық рухтың негізі» «Бабалар сөзі: тарих, дерек, жәдігер» атты республикалық ғылыми-теориялық конференция материалдары. Қ.А.Ясауи атындағы халықаралық – қазақ түрік университеті, 28 қазан 2014 жыл.
5. «Жаңарған ұлттық психология – халықтар достығының кепілі» «Тарих ғылымының теориясы мен әдіснамасы» қазақ хандығының 550-жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары. Қостанай, 27 наурыз 2015 жыл
6. «Қазақ ұлты психологиясының кеңес саясатындағы қайшылықты көріністері» А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, «Дүниежүзілік тарихтың өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция, Түркістан, 11 сәуір 2014 жыл.
7. «Қазақ даласын зерттеген Ф.А.Щербина экспедициясы: мақсаты, зерттеу барысы, нәтижесі»
8. «Ұлттық тарихты зерттеу мен оқытудың қазіргі кезеңдегі өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары. 22 қараша 2014 жыл.
9. «Студенттердің топтағы қарым-қатынас үрдісінің педагогикалық қабілет дамытудағы орны» «Үздіксіз білім беру үрдісінде дарынды балаларды әлеуметтік - педагогикалық және психологиялық қолдау» атты халықаралық ғылыми –тәжірибелік конференция материалдары, Арқалық қ, 14 ақпан 2013 ж.
10. Gnoseological Aspect of Cross – Cultural Communication, Mediterranean Journal of Social Sciences MCSER Publishing, Vol 6 No 1 S1 January 2015 ISSN 2039-2117
11. «Қасым ханның қазақ хандығын дамытуға қосқан үлесі» «Халық тарих толқынында» Т.7: Ғылыми серия Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ типографиясы, Астана қ., 2015. 19,8 б.т.
12. Southampton, United Kingdom 30.11.2014 ISSN 2409-0085(http://T-Science.org) (Konkina G.S, Yessimkhanova N.I)
13. 13. Қазақтың діни- рухани өміріндегі өзгерістер. «Қазақ тарихы» журналы 8(139)2015
14. Ұлт болмысы-ұлттық тарихта. «Қазақстанның білім беру жүйесіндегі инновациялық үрдістер» тақырыбындағы Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция Арқалық, 2015.
15. 14. XIX ғасырдың аяғы мен XX ғасырдың басындағы Торғай облысының мәдени-рухани өмірі. Қазақ хандығының 550 жылдығына орай «Тәуелсіз қазақ елінің ұлт мұраты-Мәңгілік ел идеясы» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. Астана қаласы, 2015 жыл.
16. 15. XIX ғасырдың аяғы мен XX ғасырдың басындағы Торғай облысының оқу-ағарту ісінің жағдайы. Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің Хабаршысы. Семей -2015.
17. 16.«Түркі рухани дәстүрінің мағынасы». «Ұлттық тарихты зерделеудегі өлкетану: бүгіні мен болашағы» Атырау қаласының Құрметті азаматы, Қазақстан Республикасы қоғамдық ғылымдар Академиясының академигі, тарих ғылымдарының докторы, профессор Хисмет Бозанұлы Табылдиевтің 80 жас мерейтойына арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияда.
18. 17. «Дәуір тынысы және рухани-психологиялық қасиеттер». «Философия-саясаттану өлшеміндегі Қазақстан Тәуелсіздігінің 25 жылдығы», «Қазақстан философиясы әлемдік философиялық ой кеңістігінде: тарихы, бүгіні, келешегі» Философтар мен саясаттанушылардың халықаралық форумының, ІI Қазақстандық философиялық Конгресс материалдарында. Алматы қаласында Қазақстан Республикасы Бiлiм жəне ғылым министрлiгi
19. 18. XIX ғасырдың басындағы орта жүздегі саяси жағдай. 1916 жылғы көтерілістің 100 жылдығына арналған «XX ғасырдың басындағы Қазақстандағы ұлт-азаттық қозғалысының мәселелері» атты Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. Семей-2016.
20. 19.Патриоттық тәрбие-кемелді келешегіміздің жарқын кепілі. Тәуелсіз Қазақстанның 25 жылдығына арналған студенттер арасында онлайн режімінде қашықтықтан өткен «Отаншылдық сезім-жаһандану жағдайындағы бәсекеге қабілетті елдің құраушы факторы» атты І халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 23 желтоқсан 2016ж).
21. 20. Саха халқының зерттелу тарихынан. Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің Хабаршысы. Семей -2016.

Number and (name) manuals, release date -

1.Жаңғырған ұлттық психологиясының әлеуметтік мәдени болмысы,Арқалық қ, 2013ж. (ISBN 9965-567-98-0)

2. «Философия» дәрістер курсы, Арқалық қ, 2015 ж. (ISBN 978-601-7425-52-4)
3. «Әлеуметтану ғылымының тарихи дамуының негізгі кезеңдері», Арқалық қ, 2015 ж. (ISBN 978-601-7425-52-4)
4. Орта ғасырлардағы Азия және Африка елдерінің тарихы пәні бойынша тестілік тапсырмалар жинағы, Арқалық қ, 2015 ж. (ISBN 978-601-7556-57-0)
5. Ежелгі дүние тарихы, Арқалық қ, 2015 ж. (ISBN 978-601-7556-60-0)
6. Философия Арқалық қ, 2015 ж. (ISBN 978-601-7425-52-4)


Laila

Full Name - Laila Baibossyn
Position held - MA, Senior Lecturer

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel.nom:87756970504

Disciplines: History of the Middle Ages in Asia and Africa, Modern and Contemporary History of Asia and Africa
Scientific (academic) degree (if available) – Master of Humanitarian Sciences
Scientific (academic) title (if available): -
Name of training areas and (or) a speciality - 5В011400 History
Data on professional development and (or) retraining:
1. Training courses on the topic: Innovative technologies and methods of teaching world history. Kazakh State Women's Pedagogical University. 2012.
2. Advanced training of teachers of the Republic of Kazakhstan. Branch of JSC "National Centre of Excellence" Orleu "National Institute for Management and the academic staff of the education system of Kazakhstan. 2015
Work experience - 14
Work experience in the speciality - 14
The number and (name) of scientific article:
Main significant educational and scientific publications: 20
1. Тәуелсіздік жылдарындағы Қазақстан және Ресей қарым-қатынасындағы іскери саяси ынтымақтастық // Международная научно-практическая конференция посвященная 20-летию установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Российской Федерацией на тему – «Казахстан-Россия: стратегическое партнерство в 21 веке», 28.05.2012. ЕНУ им.Л.Н.Гумилева.
2. Қазақстанның сыртқы саясат стратегиясындағы Түркияның алатын орны // «Шоқан тағылымы - 17» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы, Көкшетау қ. (24-26 сәуір 2013ж.)
3. Тәуелсіздік жылдарындағы Қазақстанның халықаралық саясатта алатын орны // X mezinarodni vedecko-prakticka konference «Moderni vymozenosti vedy – 2014». Praha.
4. Алаш қозғалысындағы Ахмет Байтұрсыновтың алатын орны мен ролі // «Қазақстан тарихын зерттеу мен оқытудың өзекті мәселлері» аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары (26 ақпан 2014ж.) - Арқалық: АрқМПИ, 2014 –253
5. Торғай өңірі тарихындағы кісі есімдерімен байланысты қойылған жер су атауларының тарихи маңызы // «Торғай өңірнінің тарихи топонимикасы» Аймақтық ғылыми-практикалық конференциясы материалдары. Арқалық, 15.10.2014 ж.
6. Байбосын Л.С. Развитие библиотечной системы в культурном строительстве Казахстана (1945-1980гг.) // International Scientific Journal Theoretical &Applied Science, - №4 (12), 2014 (ISPC The development of electronics & mechanics, 30.04.2014, Valencia, Venezuela), -108p.
7. Абылай ханға байланысты тарихи деректердің маңызы мен рөлі // «Тарих» ғылымының теориясы мен әдіснамасы» Қазақ хандығының 550-жылдығына арналған халықаралық ғылыми–практикалық конференциясының материалдары. Қостанай, 27 наурыз, 2015 ж.
8. Абылай ханға байланысты тарихи деректер // Қазақтың ұлы ғалымы, тарихшы, этнограф, саяхатшы және ағартушы Ш.Уалихановтың 180 жылдығына арналған «Шоқан оқулары-19» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. 17-18 сәуі, 2015 ж.
9. ХУІІІ ғасырдың 20-30 жылдарындағы қазақ-орыс қарым-қатынасының тарихи деректерде зерттелуі Тарих және әлеуметтік гуманитарлық ғылымдардың өзекті мәселелері". Халықаралық ғылыми-практикалық конференция. Көкшетау, 24 қаңтар 2014жыл. Сборник материалов Международной научно-практической конференции "Актуальные проблемы истории и социально-гуманитарных наук", посвященной 75-летнему юбилею доктора исторических наук, профессора Абуева Кадыржана Кабиденулы. -Кокшетау, 2014.-320 с. ISВN 978-601-261-186-1
10. Абылай ханға байланысты тарихи деректердің маңызы мен ролі«Тарих ғылымының теориясы мен әдіснамасы» Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары. Теория и методология исторической науки: материалы международной научно - практической конференции. - Қостанай: ҚМПИ, 2015. - 259б. ISВN 978 - 601 - 7305-90-1
11. Абылай ханға байланысты тарихи деректер Ш.Уәлихановтың 180 жылдығына арналған "Шоқан оқулары - 19" Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. Көкшетау, 17-18 сәуір 2015 жыл. Уалихановские чтения - 19: Сборник материалов Международной научно-практической конференции. - Кокшетау, 2015. - 427 с., Т.1. ISВN 978-601-261-251-6
12. Абылай хан саясаты мен Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың саяси идеяларының тарихи үндестігі"Болашақ педагогтардың ғылыми құзыреттілігін қалыптастырудағы инновациялық үдерістер" тақырыбындағы "Алтынсарин оқулары - 2015" республикалық ғылыми-практикалық конференциясының қорытындысы бойынша материалдар жинағы./ 27 қараша 2015 ж./ Сборник материалов "Алтынсаринские чтения - 2015" Республиканской научно-практической конференции на тему "Инновационные процессы в формировании исследовательских компетенций будущих педагогов" /27 ноября 2015/ Аркалык: АркГПИ, 2015. 452 стр.ISВN 978-601-7556-64-8
13. ХУІІІ ғасырдың бірінші жартсындағы қазақ жоңғар қарым -қатынасы: дереккөздері мен тарихнамасы Б40 «ЭКСПО-2017: Ақпараттандыру-қоғам дамуының болашағы» Бектаев оқулары-2 атты халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясының материалдары- Шымкент: «Әлем» баспаханасы, - І бөлім.-586 бет.
ISВN 978-9965-862-48-9
14. Білім алушылардың өздігінен зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру. «Төлегенов оқулары» «Заманауи білім беру үрдісінде білім алушылардың зерттеу құзыреттілігін дамыту» тақырыбындағы республикалық ғылыми тәжірибелік конференция материалдары; (25 ақпан 2016 жыл), ІІ бөлім. Бас ред.г.ғ.д. С.Б. Қуанышбаев; Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты-Арқалық: АрқМПИ, 2016-317бет.ISВN 978-601-7556-75-4
15. Қазақстандық патриотизм мен ұлттық сананы қалыптастырудың жолдары«Мәңгілік Ел» ұлттық идеясы және түркілік ислам өркениетінің құндылықтары: Қарабура әулиенің тағылымы мен өнегесі» атты халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция материалдары. 2016 жыл.
16. Кейкі (Нұрмағамбет) Көкембайұлы-Торғай көтерілісі тарихында алатын орны мен рөлі. Ұлт-азаттық көтерілістің 100 жылдығына орай «Ұлт-азаттық көтеріліс және қаһарман тұлғалар» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары жинағы, ІІІ том. Астана, 2016ж.
17. 1916 жылғы Торғай қазақтарының ұлт-азаттық көтеріліс тарихы. Ұлт-азаттық көтерілістің 100 жылдығына орай «Ұлт-азаттық көтеріліс және қаһарман тұлғалар» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары жинағы, ІІІ том.
Астана, 2016ж.
18. Ежелгі Қазақстан тарихы пәнін оқытудың ерекшеліктері. Государственное высшее учебное заведение. «Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды». Материалы ІХ Международной научно-практической интернет-конференции «Гуманитарное пространство науки: опыт и перспективы» 27 февраля 2017 года.
19. Использование информационно-коммуникативных технологий на уроках истории. Государственное высшее учебное заведение. «Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды». Материалы ІХ Международной научно-практической интернет-конференции «Гуманитарное пространство науки: опыт и перспективы» 27 февраля 2017 года.
The number and (name) manuals, release date: «Орта ғасырлардағы Азия және Африка елдерінің тарихы» пәні бойынша тестілік тапсырмалар жинағы, 5В011400 – «Тарих» мамандығы студенттері үшін оқу- әдістемелік құрал 2015- ISВN 978-601-7556-57-0


Turginbek

Full Name -Turgynbek Boshybayev

Position held - Master of Laws, Senior Lecturer

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel.nom:87781347735

Disciplines - administrative law, constitutional law of Kazakhstan, Civil Law of the RK, law enforcement, criminology (Kazakh, Russian)

Scientific (academic) degree (if available) - no

Scientific or academic degree and title: Master of Laws

Name of training areas and (or) a speciality - 5B011500- «Basics of Law and Economy»

Data on professional development and (or) retraining - 1. Advanced training of teachers of the Republic of Kazakhstan. Branch of JSC "National Centre of Excellence" Orleu "National Institute for Management and the academic staff of the education system of Kazakhstan. 2013.

Work experience – 24 year

Work experience in the speciality – 17 year
The number and (name) of scientific article - 28 publications:
1. Батпаққара көтерлісі және оның саяси-әлеуметтік себептері. «Қазіргі замандағы білім мен ғылымның өзекті мәселелері » атты халықаралық ғылыми-тәжірбиелік конференциясы материалдары, Көкшетау қ., 2005 ж.
2. Батпаққара көтерілісі және оның саяси-әлеуметтік себептері. «1916 жылғы ұлт-азаттық көтерлістің 90-жылдығына арналған «Қазақ халқының тәуелсіздік жолындағы ұлт-азаттық күресі» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференцияның материалдары, Талдықорған қ., 2005ж.
3. Торғай тарихындағы Батпаққара көтерлісінің алатын орны мен маңызы. «Торғай өңірінің бас қаласы: құрылуы мен даму болашағы» тақырыбындағы облыстық ғылыми-практикалық конференцияның ғылыми мақалалары. Арқалық қ., 2006 ж.
4. Қызметкерлерді ұйымға интеграциялаудың тиімді құралы- ұжымдық шарт. «Қазақстандағы білім және ғылым тарихының ұлттық болмысы» тақырыбындағы халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференция материалдары, Арқалық қ., 4 желтоқсан, 2009 ж.
5. Құқықтық сауаттылықты ашудағы заңдардың құқықтық маңызы мен рөлі. «Өзін-өзі танудағы озат тәжірибе және педагогикалық шеберлік: жетістіктері, көкейкестілігі» атты халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция материалдары, Арқалық қ., 28-29 сәуір, 2010 жыл
6. Азаматтардың заңды қорғалуы - адвокат қызметінің басты өлшемі. «Жаңа формациядағы педагогтарды дайындаудағы матема-тикалық білімнің ролі мен орны» тақырыбындағы республикалық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары, Арқалық қ., 14 желтоқсан, 2010ж.
7. Қазақстанда Омбудсмен институтының қалыптасуы мен дамуы. «Тәуелсіз Қазақстан: мемлекеттілігінің қалыптасу тарихы мен қоғамдық-саяси дамуының өзекті мәселелері» Республикалық ғылыми–тәжірибелік конференция материалдары, Арқалық қ., 20 мамыр, 2011ж
8. Бас бостандығынан айыру - мемлекеттік мәжбүрлеу шарасы ретінде. «Төлегенов оқулары»: «Білім беру жүйесін жаңғыртудағы қазіргі заманғы әдістемелер мен технологиялар» тақырыбындағы республикалық ғылыми тәжірбиелік конференциясының материалдары, Арқалық қ., 17 сәуір, 2012ж.
9. Жаза және оның мақсаты. Қазіргі қоғамдық құқықтық және әлеуметтік- экономикалық мәселелері: Студенттер мен магистрант-тардың халықаралық ғылыми -теориялық конферен-циясының материалдары, Қарағанды қ., 2012ж
10. Экологиялық қауіпсіздік және зиянды салдар. «Экология және тұрақты даму» жаңа пәні мәселелері және болашағы» халықаралық ғылыми тәжірбиелік конференция материалдары, Арқалық қ., 14-15 сәуір, 2011ж
11. Қазақ құқығындағы жаза жүйесі. «Білім – ұлттық адам капиталын сапалы қалыптастырудағы қозғаушы күші» тақырыбында «Алтынсарин оқулары-2012» республикалық ғылыми- тәжірбиелік конференциясы материалдары, ІІ бөлім, Арқалық қ., 5 қазан 2012.
12. Жаза және оның мақсаты. «Жаңа әлемдегі жастар және ғылым» республикалық ғылыми-тәжірбиелік конференция материалдары,
2 бөлім. Талдықорған қ., 2012.
13. Жаза жүйесінің қалыптасу кезеңдерінің кейбір мәселелері. «Төлегенов оқулары»: «Қазақстанның білім беру жүйесін дамытудағы инновациялық бағыттар» тақырыбындағы материалдары, Арқалық қ., 12 сәуір, 2013ж
14. Жаза және оның мақсаты. «ХХІ ғасырдағы ғылым және студент» атты студенттер мен магистранттардың халықаралық ғылыми -теориялық конференциясының материалдары, Қарағанды қ., 2013ж.
15. Еңбек даулары және олардың қаралу тәртібі. «Каталог портфолио»- сборник учебных материалов преподавателей вузов РК, повысивших квалификацию в РИПКСО. г.Алматы 2014 г.
16. Перспективы развития Казахстана в составе Евразийского союза. «Бектаев оқулары-1: Ақпараттандыру–қоғам дамуының болашағы» атты халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция материалдары. ІІ бөлім Шымкент қ.,, 2014ж..
17. Айыппұл салу жазасы. «Ғылым және білім қоғамды дамытудың басты факторлары» халықаралық ғылыми-теориялық конференциясы материалдары,Қарағанды қ., 2014ж
18 Мемлекеттік тіл – мәңгілік елдіктің кепілі. «Заманауи жоғарғы оқу орындағы тәрбие жұмысы» атты халықаралық ғылыми тәжірибелік конференцияның материалдары, Қостанай қ., 2014 ж.
19. Оқыту үрдісінде құқықтық білім беру мәселесі. «Болашақ педагогтардың ғылыми құзыреттілігін қалыптастырудағы инновациялық үдерістер» тақырыбындағы «Алтынсарин оқулары-2015» республикалық ғылыми тәжірибелік конференциясының материалдары, Арқалық , 27 қараша 2015ж
20. Балалар құқығын қорғау мәселесі. «Болашақ педагогтардың ғылыми құзыреттілігін қалыптастырудағы инновациялық үдерістер» тақырыбындағы «Алтынсарин оқулары-2015» республикалық ғылыми тәжірибелік конференциясының материалдары, Арқалық , 27 қараша 2015 ж.
21. Еңбек дауларын реттеу мәселелері. «Заманауи әлемдегі ғылым мен білім» халықаралық ғылыми-теориялық конференциясы материалдары, Қарағанды қ., 2016ж І том.
22. «Алаш зиялысы-Ахмет Байтұрсынов». Әлихан Бөкейханның жылдығына орай «Алаш» қозғалысы: тарихы мен тағлымы » атты республикалық ғылыми тәжірибелік конференциясының материалдары, Астана: 2016 ж.
23. Жастардың құқықтық мәдениеті. «Төлегенов оқулары»: «Заманауи білім беру үрдісінде білім алушылардың зерттеу құзыреттілігін дамыту» тақырыбындағы материалдары, Арқалық қ., 25 ақпан, 2016ж.
24.Ы.Алтынсарин шығар-маларындағы дінге қатысты көзқарасы. Ы.Алтынсариннің 175 жылдығына арналған «Ыбырай оқулары -2016: Ы.Алтынсарин - Қазақстандық зайырлы білім жүйесінің басты тұлғасы» атты республикалық ғылыми тәжірибелік конференциясының материалда-ры, Арқалық , 20 қазан 2016ж.
25.Жастар арасында толеранттылықты қалыпрастырудың маңызы. «Қазіргі филологиялық зерттеулердегі өзекті мәселелер» атты республикалық ғылыми тәжірибелік конференциясының материалдары, І бөлім , Арқалық , 23 ақпан 2017ж.
26.Развитие и сохранение независимости Республики Казахстан в современной мировой геополитиеческой системе. Материалы IХМеждународной научно-практической интернет-конференции «Гуманитарное пространство науки:опыт и перспективы» Государственное вышее учебное заведение «Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды, 17 мая 2017 Вып.11-113 стр.
Ambient publications:
1. «Біліктілікті арттыру басты назарда» // Арқалық хабары , 20 наурыз 2007 жыл.
2. «Адам құқықтарын қорғаудың ұлттық жүйесі » // Арқалық хабары , 23 қыркүйек 2011 жыл.
3. «Батпаққара көтерлісі және оның саяси-әлеуметтік себептері» // Торғай , 30 қыркүйек 2011 жыл.
4. «Адам құқықтары мен бостандықтарын қорғаудың басты кепілі» // Торғай , 30 тамыз 2012 жыл.
5. Еуразиялық Одақ мәселелері // Арқалық хабары , 28 шілде 2014 жыл.
6. Конституциялық бақылау институты // Торғай , 28 тамыз 2015 жыл.
The number and (name) manuals, release date - 1. «Еңбек құқығы» тәжірбиелік көмекші оқу құралы 2002 жыл.
2. «Қазақстан Республикасы қылмыстық құқығындағы жаза жүйесінің қалыптасуы мен дамуы»- Аркалық, 2013 жыл.
3. «Еңбек даулары және олардың қаралу тәртібі: теория мен тәжірбие» - Арқалық, 2016 жыл .


Kamshat

Full Name - Kamshat Yedressova

Position held - Master of Economics, Senior Lecturer

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel.nom:87754358032

Disciplines - methods of teaching the fundamentals of law and economics, the foundations of economic theory

Scientific (academic) degree (if available) - Master of Economics Sciences

Scientific (academic) title (if available) -

Name of training areas and (or) a specialty – 5B011500- «Basics of Law and Economy»

Data on professional development and (or) retraining -
1. «Өрлеу» Біліктілікті арттыру ұлттық филиалы Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінің басшы және ғылыми-педагогикалық қызметкерлерінің біліктілігін арттыратын Республикалық институты 2014ж.

Work experience - 17

Work experience in the specialty - 12

Number and (name) of scientific article – 10
1. Қазақстан экономикасын дамытуда тиімді институционалдық ортаны қалыптастырудың маңызы // «Қазақстану-5» ғылыми-теориялық конференция материалдарының жинағы Астана 22. 11. 2010 ж.
2. Қазақстанның қоғамдық-саяси дамуының негізгі бағыттары // «Тәуелсіз Қазақстан: мемлекеттілігініің қалыптасу тарихы мен қоғамдық саяси дамуының өзекті мәселелері» АрМПИ, 20.05.2011 ж.
3. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлікті дамытудың институционалдық ұйымдастырушылдық тетіктерін жетілдіру // «Төлегенов оқулары» «Заманауи білім беру жұйесі: тәжірибеден-болашаққа» тақырыбында республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы. 11.04.2014 ж.
4. Қазақстан экономикасының институттар жүйесін қалыптастырудағы мемлекеттің маңызы // «Қазақстан-2050» стратегиясы және ТМД елдерінің ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі проблемалары» / IV халықаралық ғылыми конференцияның материалдары, Ақтөбе, 2014 ж.
5. Экономикалық тәрбие берудің қажетілігі // ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ ТАРИХЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БОЛМЫСЫ: халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция материалдары (4 желтоқсан, 2009 жыл) / Жалпы ред.Басқарған Ж.Қ.Шаймарданов. Арқалық: Ы.Алтынсарин атындағы мемлекеттік педагогикалық институт, 2009.-610 бет.
6. Өзін-өзі тану арқылы шынайы байлыққа ие болу құпиясы // «Өзін-өзі танудағы озат тәжірибе мен педагогикалық шеберлік: жетістіктері, көкейістілігі» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, Арқалық, 2010
7. Шағын кәсіпкерлікті дамытудағы институционалдық ортаның маңызы // ҚазССР Ғылым академиясының академигі Сақтаған Бәйішевтің 100 жылдығына арналған «Қазақстантану-4» атты халықаралық ғылыми конференция. Астана, 2009
8. Қазақстанның бәсекеге қабілеттілігін арттырудағы үздіксіз экономикалық білім беру мен тәрбиелеудің маңызы // «Алдамжар оқулары-2014» Халықаралық ғылыми Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары (4-5 желтоқсан, 2014 ж.)
9.Жаһандану дәуіріндегі Қазақстана // Қарағанды «Болашақ» Халықаралық ғылыми-теориялық конференциясы, 2014 ж.
10. Қазақстан экономикасының институттар жүйесін қалыптастырудағы мемлекеттің маңызы. «Қазақстан-2050» стратегиясы және ТМД елдерінің ұлттық экономикаларының бәсеке қабілеттілігінің проблемалары VI халықаралық ғылыми конференцияның материалдары, Ақтөбе қ, 28-29 наурыз 2014 ж.
11. Сын тұрғысынан ойлау технологиясын экономика пәнін оқытуда пайдалану мәселелері. Х Международная научно-практическая интернет конференция «Гуманитарное пространство науки: опыт и перспективы». Переяслав-Хмельницкий, 2017 г.
Number and (name) manuals, release date -


Baubek

Full Name - Baubek Yeleussov
Position held- Senior Lecturer

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel.nom:87027635450

Speciality: 1992-1996 - Arkalyk State Pedagogical Institute named after Altynsarin.

Disciplines: philosophy, medieval history of Kazakhstan, theoretical sources, religious

Scientific or academic degree and title: -

Name of training areas and (or) a speciality - 5В011400 –«Нistory»

Advanced training and (or) internship -

Awards and distinctions: Thank-you letter Rector of Arkalyk State Pedagogical Institute named after I.Altynsarin.

Data on professional development and (or) retraining
1. "Interactive teaching methods in high school. Of .L.N.Gumilev ENU" .2010
2. Advanced training of teachers of the Republic of Kazakhstan. Branch of JSC "National Centre of Excellence" Orleu "National Institute for Management and the academic staff of the education system of Kazakhstan. 2015.
Work experience - 22
Work experience in the speciality - 17

Number and (name) of scientific article:20
1.Ұлттың ұлылығы тілінде // АрқМПИ-дың бірінші ректоры М.О.Төлегеновтың туғанына 75-жыл толуына орай ұйымдастырылған “Жаңа формациядағы педагогтарды дайындаудағы математикалық білімнің орны мен рөлі” атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция. Арқалық,желтоқсан 2010 ж.
2.Қазақ мемлекетінің күш-қуаты - ислам дінінің біртұтастығында // Тәуелсіз Қазақстан: қалыптасу тарихы мен қоғамдық-саяси дамуының өзекті мәселелері республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы, Арқалық, 20.05.2011.
3.Ұлттық құндылық – оның өткені, бүгінгісі, болашағы // «Экология және тұрақты даму жаңа пәні: мәселелері және болашағы» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция, Арқалық, 15-14.04.2011ж.
4.Ұлттық тәрбиенің діни секталарға қарсы құрал ретіндегі маңызы // «Білім беру жүйесін жаңғыртудағы қазіргі заманғы әдістемелер мен технологиялар» тақырыбындағы «Төлегенов оқулары» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы, Арқалық қ.,2012ж.
5.Ислами рухани тәрбие һәм қазақ халқының әдет-ғұрыптары // «Білім беру жүйесін жаңғыртудағы қазіргі заманғы әдістемелер мен технологиялар» тақырыбындағы «Төлегенов оқулары» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы, Арқалық қ.,2012ж.
6.Қазіргі Қазақстан жағдайындағы көптілділікті енгізудің өзіндік қиындықтары мен ерекшеліктері // «Заманауи әлемдегі ғылым ммен білім» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы, Қарағанды қ. (ақпан, 2013ж.)
7.Тәуелсіздік алғаннан кейінгі кезеңдегі Қазақстандағы діни жағдай // Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, Ақтөбе қ., сәуір, 2013ж.
8.Тәуелсіздік алғаннан кейінгі кезеңдегі Қазақстандағы діни жағдай // Сборник статей международной научно-практической конференции «Востоковедческая наука в ХХІ веке: проблемы и перспективы развития», - Астана: Типография ЕНУ им.Л.Н.Гумилева, 2013. – 576с. (1 ноября 2013г.)
9.Діннің қоғамдағы орны мен ролі. «Төлегенов оқулары» «Қазақстанның білім беру жүйесіндегі инновациялық үрдістер» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары (10 сәуір 2015ж.) бас.ред. г.ғ.д. С.Б.Қуанышбаев;-Арқалық: АрМПИ, 2015-434бет.
10.Дін бірлігі- мемлекет бірлігінің кепілі. Қазақ хандығының 550 жылдығына орай «тәуелсіз қазақ елінің ұлы мұраты- мәңгілік ел идеясы» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары жинағы –Астана: «ПМ полиграфия», 2015.-184б.
11.Қазақстандағы дін және мемлекет қатынастары. «Төлегенов оқулары» «Заманауи білім беру үрдісінде білім алушылардың зерттеу құзіреттілігін дамыту» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары 25 ақпан 2016ж) IIIбөлім» Бас ред. г..ғ.д. С.Б.Қуанышбаев Арқалық: АрқМПИ, 2016-228бет.
12.Алаштың ардақтысы әз Әлихан. Ә49 «Әлихан Бөкейхан және Алаш тағылымы» : Алаш қозғалысының көсемі, көрнекті мемлекет қайраткері Ә.Бөкейханның 150 жылдық мерейтойының ЮНЕСКО шеңберінде тойлануына және Қостанай облысының 80 жылдығына арналған республикалық конференциясының материалдары, А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті, 2016-2017.-207бет.
13.Абу ханифа мазхабы мен матуруди ақидасы және оның түркі әлеміндегі орны. М36 «Мәңгілік ел» ұлттық идеясы және түркілік ислам өркениетінің құндылықтары: Қарабура әулиенің тағлымы мен өнегесі» Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары жинағы./ Құраст. және жауапты ред. Х.М. Тұрсын.-Түркістан: «Тұран» баспаханасы, 2016.-196 бет.
14.Ы.Алтынсарин шығармаларындағы дінге қатысты көзқарасы. Ы15 «Ыбырай оқулары-2015:- Қазақстандық зайырлы білім жүйесінің басты тұлғасы» тақырыбындағы республикалық ғылыми –тәжірибеік конференциясының материалдары (20 қазан, 2016жыл.). Жалпы ред. Қуанышбаев С.Б.Аркалык, Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты 2016. 348б.
15.Кейкі Нұрмағамбет Көкембайұлы-Торғай көтерілісі тарихында алатын орны. Ұлт-азаттық көтерілістің 100жылдығы : «Ұлт-азаттық және қаһарман тұлғалар»атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары жинағы 3том. Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университеті тарих факультеті «Мұрагер» жастар клубы Астана: «ПМ полиграфия», 2016ж. -190б.
16.Торғайдағы Аманкелді Иманов бастаған ұлт-азаттық көтеріліс және оның тарихи маңызы. Ұлт-азаттық көтерілістің 100жылдығы : «Ұлт-азаттық және қаһарман тұлғалар» Ұлт-азаттық көтерілістің 100жылдығына орай «ұлт-азаттық көтеріліс жәнеқаһарман тұлғалар»атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары жинағы. Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университеті тарих факультеті «Мұрагер» жастар клубы Астана: «ПМ полиграфия», 2016ж. -180б.
17.Жастар арасында толеранттылықты қалыптастырудың маңызы. «Қазіргі филологиялық зерттеулердегі өзекті мәселелер» халықаралық қатысуымен республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары Iбөлім 23ақпан 2017жыл, Арқалық АрқМПИ, 2017.-329бет.
18.Қазақ жеріндегі сопылық ілім:қалыптасу, даму тарихы. «Қазіргі филологиялық зерттеулердегі өзекті мәселелер» халықаралық қатысуымен республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары Iбөлім 23ақпан 2017жыл, Арқалық АрқМПИ, 2017.-329бет.
19.Использование информационно-коммуникативных технологии на уроках истории. Материалы IХМеждународной научно-практической интернет-конференции «Гуманитарное пространство науки:опыт и перспективы» Государственное вышее учебное заведение «Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды 27февраля 2017 Вып.9.-314стр.
Number and (name) manuals, release date -3
1.Ф52 Философия оқу құралы. 5В011400 «Білім» топтары мамандықтарының студенттеріне арналған: Авторлар: Г.С.Конкина, Б.А.Елеусов. Арқалық: АрқМПИ, 2015. 315бет
2. «Ортағасырдағы Азия және Африка елдерінің тарихы» пәні бойынша тестілік тапсырмалар жинағы: Оқу –әдістемелік құрал.- 5В011400-«Тарих» мамандығы студенттеріне арналған/құраст.: филос.ғ.к., доцент Г.С.Конкина, т.ғ.к., доцент Қ.О.Сейтқазина, Б.А.Елеусов, Л.С.Байбосын-Арқалық:АрМПИ, 2015.-57бет ISBN 978-601-7556-57-0
3. Дүниетаным негіздері. Оқу құралы. АрқМПИ РББ, Арқалық, 2016 ж. ISBN 978-601-280-830-8


Ermanova2

Full Name - Yermanova Aigul

Position held - MA, Senior Lecturer

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel.nom:87024955015

Disciplines: Basics of Law

Scientific (academic) degree (if available) – Master of Humanitarian Sciences

Scientific (academic) title (if available): -

Name of training areas and (or) a specialty - 5В011400 History

Data on professional development and (or) retraining: 20

1. Advanced training of teachers of the Republic of Kazakhstan. Branch of JSC "National Centre of Excellence" Orleu "National Institute for Management and the academic staff of the education system of Kazakhstan. 2014.

Work experience - 12

Work experience in the specialty - 12

Number and (name) of scientific article:-

1. Қазақ елі заңдарының шығу тарихы // «Қазақстанның білім беру жүйесін дамытудағы инновациялық бағыттар» тақырыбындағы республикалық ғылыми тәжірибелік конференциясы, Арқалық қ., 2013

2. Қазақстан Республикасының дін туралы заңнамасы // Сборник материалов международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы истории и социально-гуманитарных наук», посвященной 75 летнему юбилею доктора исторических наук, профессора Абуева К.К., Кокшетау, 2014.-320с.
3. Қазақ мемлекеттілігі және құқығының қалыптасуы мен дамуы // «Төлегенов оқулары» «Заманауи білім беру жұйесі: тәжірибеден-болашаққа» тақырыбында ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары ( 11.04.2014ж.). Арқалық: АрқМПИ, 2014 – 530 бет
4. Әдет ғұрып заңдарының шығу тарихы // «Төлегенов оқулары» «Заманауи білім беру жұйесі: тәжірибеден-болашаққа» тақырыбында ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары
(11.04.2014ж.). Арқалық: АрқМПИ, 2014 – 530 бет
5. Шағын кешенді мектептерде оқу үрдісін ұйымдастырудың ерекшеліктері // «Тарих» ғылымының теориясы мен әдіснамасы» Қазақ хандығының 550-жылдығына арналған халықаралық ғылыми–практикалық конференциясының материалдары. Қостанай, 27 наурыз, 2015 ж.
6. Қазақ мәдениетінің дамуы және оның әлеуметтік деңгейдегі орны // Конфессия аралық келісімді калыптастырудың теориясы мен практикасы. Республикалық ғылыми практикалық конференцияның материалдары. Караганды, 2014
7. Қазақтар үшін мәдени революцияның әсері // «Ғылым мен білімнің қазіргі жағдайы мен даму болашағы» атты ЖОО аралық сырттай республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. Қарағанды 26.11.2014 ж.
8. Мәдени революцияның қазақ мәдениетіндегі көлеңкелі тұстары // «Алдамжар оқулары» Қостанай, 21.10.2014 ж. Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары.
9.Мәңгі ел – біртұтас алаш идеясы. «Заманауи білім беру үдірісінде білім алушылардың зерттеу құзыреттілігін дамыту» Республикалық ғылыми-практикалықконференцияның қорытындысы бойынша материалдар жинағы. «Төлегенов оқулары» 25 ақпан Арқалық 2016.
10.Тарих сабағында болашақ мамандарға «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясы аясында ұлттық тәрбие беру. «Заманауи білім беру үдірісінде білім алушылардың зерттеу құзыреттілігін дамыту» Республикалық ғылыми-практикалық конференцияның қорытындысы бойынша материалдар жинағы. «Төлегенов оқулары» 25 ақпан Арқалық 2016.
11.Тарихты оқытуда жаңа педагогикалық, ақпараттық технологияларды қолдану. 1916 жылғы көтерлісітің 100 жылдығына арналған «ХХ ғасырдың басындағы Қазақстандағы ұлт-азаттық қозғалысының мәселелері» тақырыбындағы Республикалық ғылыми-практикалық конференциясы Семей 2016ж.
12.Қазақ мемлекетінің қалыптасуындағы Әлихан Бөкейхановтың қызметі. Переяслав-Хмельницкий государственый педагогический университет имени Григория Сковороды VIII Международной научно-практической интернет-конфернеции «Гуманитарное пространство науки: опыт и перспективы» Украйна 2017 года. 20 января.
13.Патриотизм ұғымы және қазақстандық патриотизмді қалыптастыру. Переяслав-Хмельницкий государственый педагогический университет имени Григория Сковороды VIII Международной научно-практической интернет-конфернеции «Гуманитарное пространство науки: опыт и перспективы» Украйна 2017 года. 27 февраль.
14.Ыбырай Алтынсарин өмірінің ерекше белестері. Ұлт-азаттық көтерілістің 100 жылдығығына орай. «Ұлт-азаттық көтеріліс және қаһарман тұлғалар» атты Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияның Материалдары жинағы Астана, 2016 жыл.
Number and (name) manuals, release date -


ERbol

Full Name - Zharmagambetov Yerbol Yerbaturyly

Position held - Senior lecturer

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel.nom:87029269677

Disciplines:- Medieval history, of Kazakhstan, local history, Social and philosephicalsoundations of the Kazakh national psyhology strremennom stage, The history of to the Turkic peoples, According to the theory and mothodology of twelve-education in Kazakhstan, the history of primitive society.

Scientific (academic) degree (if available) -

Scientific or academic degree and title- Master of Laws

Name of training areas and (or) a speciality - 5В011400 – Basics of Law and history

Data on professional development and (or) retraining -
1.ФАО «NCRLS» «Orleu» Republican Institute for Management and the acadimic staff of the education system of Republic Kazakhstan 08.11.2014 y.

Work experience -18 years

Work experience in the speciality -17 years

Number and (name) manuals, release date-

1. Демографическое развитие Республики Казахстан в XXI веке // Тәуелсіз Қазақстан: қалыптасу тарихы мен қоғамдық-саяси дамуының өзекті мәселелері республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы, Арқалық, 20.05.2011.
2. Конституцияның құқықтық мемлекетті қалыптастырудағы ролі // «Заманауи әлемдегі ғылым мен білім» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы, Қарағанды қ. (ақпан, 2013ж.)
3.«Перспективы развития Казахстана в составе Евразийского союза» материалы международной научной конферении, Болгария, 2013.
Жаза жүйесінің қалыптасу кезеңдерінің кейбір мәселері. «Төлегенов оқулары» «Қазақстанның білім беру жүйесін дамытудағы инновациялық бағыттар» Республикалық ғылыми – тәжірибелік конференциясының материалдары І бөлім (12 сәуір), Арқалық, 2013 ж. ISBN 978-601-7425-40-1 ББК74.58
4. Тәуелсіздік алғаннан кейінгі кезендегі Қазақстандағы діни жағдай. «Жаһандаған әлемдегі қоғам және дін: жаңа парадигмалық ізденістер» Халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары (31 мамыр) С.Бәйішев атындағы Ақтөбе университеті.
5. Айыппұл салу жазасы. «Ғылым және Білім қоғамды дамытудың басты факторлары» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары (25 сәуір), Қарағанды 2014 ж. «Наука и образование – важнейший фактор развития современного общества» материалы международной научно-практической конференции 25 апреля, Караганда 2014 г.
6. Казахстан в международной политике. Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған «Қазақстан: тарих, қоғам, мәдениет» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция (16 қазан) Алматы, 2015 ж.
7. Алаштың ардақтысы әз Әлихан. Ә49 «Әлихан Бөкейханов және Алаш тағылымы»: Алаш қозғалысының көсемі, көрнекті мемлекет қайраткері Ә.Бөкейханның 150 жылдық мерейтойының ЮНЕСКО шеңберінде тойлауына және Қостанай облысының 80 жылдығына арналған республикалық конференциясының материалдары, 2016-2017жж.-207 бет.
8. Ы.Алтынсарин шығармаларындағы дінге қатысты көзқарасы. Ы.15 «Ыбырай оқулары-2015: - Қазақстандық зайырлы білім жүйесінің басты тұлғасы» тақырыбындағы республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары (20 қазан, 2016 жыл.
9. Торғайдағы Аманкелді Иманов бастаған ұлт-азаттық көтеріліс және оның тарихи маңызы. Ұлт-азаттық көтерілістің 100жылдығы : «Ұлт-азаттық және қаһарман тұлғалар» Ұлт-азаттық көтерілістің 100жылдығына орай «ұлт-азаттық көтеріліс жәнеқаһарман тұлғалар»атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары жинағы. Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университеті тарих факультеті «Мұрагер» жастар клубы Астана: «ПМ полиграфия», 2016ж. -180б.
10. Развитие и сохранение независимости Республики Казахстан в современной мировой геополитиеческой системе. Материалы IХМеждународной научно-практической интернет-конференции «Гуманитарное пространство науки:опыт и перспективы» Государственное вышее учебное заведение «Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды, 17 мая 2017 Вып.11-113 стр.


Zhuzbai

Full Name - Zhuzbai Nurkanov

Position held - Senior Lecturer

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel.nom:87029162996

Disciplines - basics of economic theory, government regulation of the economy, finance

Scientific (academic) degree (if available) - Master of Economics

Scientific (academic) title (if available)

Name of training areas and (or) a speciality – 5B011500 – «Basics of Law and Economy»

Data on professional development and (or) retraining
1. Advanced training of teachers of the Republic of Kazakhstan. Branch of JSC "National Centre of Excellence" Orleu "National Institute for Management and the academic staff of the education system of Kazakhstan. 2013

Work experience – 30 years

Work experience in the speciality - 20 years

Number and (name) of scientific article – 20
1. Дарынды оқушылардың қаблетін дамытудың тиімді жолдары// «Педагогическая и психологическая поддержка одаренных детей в системе непрерывного образования»: Материалы международной научно-практической конференции II том (14 февраля, 2013 г.) Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты, Арқалық, 2013. – 501 стр.
ISBN 978-601-7425-06-7
2. Білім беру қызметі нарығының инновациялық әлеуетін көтерудің нарықтық механизмдері// «Тулегеновские чтения» «Инновационные направления развития системы образования Казахстана» (12 апрель, 2013 г.) бас ред. п.ғ.к. Г.А.Мұсабекова; Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты - Арқалық: АрқМПИ, 368 бет. ISBN 978-601-7425-40-1
3. Қазақстанның индустриалдық секторының дамуының 2003-2015 жылдарындағы стратегиясы// «Тулегеновские чтения» материалы научно-практической конференции «Современная система образования: опыт прошлогшо – взгляд в будущее» (11 апрель, 2014 г.); Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты – Арқалық: АрқМПИ, 2014 – 530 бет.
ISBN 978-601-7425-75-3
4. Нурканов Ж.К. Ақпараттық технология –экономикалық өсудің негізгі факторы// «Science and education is a main factor of development of a modern society», materials of international scientific-practical conference, 25 April. Центрально-Казахстанская академия, Караганда – 2014
5. Білім беру қызметін ұсыну саласындағы нарықтық қатынастардың ерекшеліктері// «Тулегеновские чтения» материалы республиканской научно-практической конференции: «Инновационные процессы в образовательной системе Казахстана» (10 апреля 2015 г.); Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты, Арқалық: АрқМПИ, 2015 – 434 бет.
ISBN 978-601-7556-44-0
6. Көпдеңгейлі инновациялық жүйе ретіндегі білім беру қызметі нарығының даму ерекшелілтері// «Тулегеновские чтения» материалы республиканской научно-практической конференции: «Инновационные процессы в образовательной системе Казахстана» (10 апреля 2015 г.); Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты, Арқалық: АрқМПИ, 2015 – 434 бет., ISBN 978-601-7556-44-0
7. Экономиканы зерттеуде қолданылатын ғылыми-зерттеу әдістері// «Тулегеновксие чтения» материалы республиканской научно-практической конференции: «Развитие исследовательской компетентности обучающихся в современном образовательном процессе» (25 февраля 2016 г.) III часть.; Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты, Арқалық: АрқМПИ, 2016 – 228 бет., ISBN 978-601-7556-75-4
8. Оқыту процесінде ақпараттық-коммуникациялық құралдарын пайдалану білім алушылардың ой-өрісін дамытады// «Тулегеновксие чтения» материалы республиканской научно-практической конференции: «Развитие исследовательской компетентности обучающихся в современном образовательном процессе» (25 февраля 2016 г.) III часть.; Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты, Арқалық: АрқМПИ, 2016 – 228 бет., ISBN 978-601-7556-75-4
9.. Приоритетные направления развития сетевых форм взаимодействия университетов и бизнеса в Казахстане//«Кәсіби-педагогикалық білім берудегі инновацияларды жобалаудың ғылыми негіздері» республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. 14 сәуір 2016 жыл.
10.Білім сапасын арттырудағы инновациялық технологиялар. Ы.Алтынсарин 175 жылдығына арналған «Ыбырай оқулары-2016: Ы.Алтынсарин - қазақстандық зайырлы білім жүйесінің басты тұлғасы» тақырыбындағы республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары (20 қазан 2016 ж.), Арқалық қ.
11.Білім – қазіргі заманғы қоғамның даму үдерісінің негізі. Ы.Алтынсарин атындағы АрқМПИ жас ғалымдары ғылыми еңбектерінің жинағы – 2017
12.Экономиканың дамуына жаңа ақпараттық технологияларды пайдаланудың тигізетін үлесі. «Переслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды» Материалы ІХ Международной научно-практической интернет-конференции «Гуманитарное пространство науки: опыт и перспективы» Украйна, 10 апрель 2017 г.
13. Развитие и сохранение независимости Республики Казахстан в современной мировой геополитиеческой системе. Материалы IХМеждународной научно-практической интернет-конференции «Гуманитарное пространство науки:опыт и перспективы» Государственное вышее учебное заведение «Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды, 17 мая 2017 Вып.11-113 стр.
Number and (name) manuals, release date - 1

1. Экономикалық теория негіздері: Оқу құралы. Нурканов Ж.К. - Арқалық: АрМПИ, 2015. - 216 бет.
Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институтының редакциялық-баспа бөлімі, Арқалық қаласы, 2015 ж. ISBN 978-601-7556-56-3


Roza

Full Name - Roza Orazbekova

Disciplines - History of Kazakhstan

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel.nom:87017043316

Scientific (academic) degree (if available) – MA in History

Scientific (academic) title (if available) -

Name of training areas and (or) a specialty – 5В011400 – «History»

Data on professional development and (or) retraining -
1. Advanced training of teachers of the Republic of Kazakhstan. Branch of JSC "National Centre of Excellence" Orleu "National Institute for Management and the academic staff of the education system of Kazakhstan. 2014.

Work experience - 11

Work experience in the specialty - 9

Number and (name) of scientific article
1. Шақшақ Жәнібек ұлы тарихи тұлға // З.Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік техникалық университеті. «Алдамжар оқулары – 2013» халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция (4-5 желтоқсан, 2013ж.)
2. Актуальные проблемы преподавания истории Казахстана // International Scientific Journal Theoretical &Applied Science, - №5 (13), 2014 (ISPC The development of electronics & mechanics, 30.05.2014, Barselona, Venezuela), -108p.
3. Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымға қатысуының және төрағалық етуінің маңызы // Республикалық ғылыми практикалық конференция «VIII Касымбаевские чтения» Алматы, 15 казан 2014.
4. Шағын кешенді мектептерде оқу үрдісін ұйымдастырудың ерекшеліктері // «Тарих» ғылымының теориясы мен әдіснамасы» Қазақ хандығының 550-жылдығына арналған халықаралық ғылыми–практикалық конференциясының материалдары. Қостанай, 27 наурыз, 2015 ж.
5. Ы.Алтынсариннің өмірі мен шығырмашылығы // «Алдамжар оқулары» Қостанай, 21.10.2014 ж. Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары.
6. Мәдениетке партиялық, кеңестік бақылау // «Алдамжар оқулары» Қостанай, 21.10.2014 ж. Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары.
7. Торғай өңірінің тарихы мен мәдени ескерткіштері // Республикалық ғылыми практикалық конференция «VIII Касымбаевские чтения» Алматы, 9 желтоқсан 2014 ж.
8. «Мәңгілік ел» - «Алаш» идеясымен сабақтас // «Ұлттық тарихты зерттеу мен оқытудың қазіргі кезеңдегі өзекті мәселелері»: Халықаралық ғылыми практикалық конференция. Астана 2014. 22 қараша.
9. Қазақстандағы саяси қуғын сүргін құрбандары // «Алдамжар оқулары» Қостанай, 21.10.2014 ж. Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары.

Number and (name) manuals, release date -


Elmira

Full Name - Elmira Saktaganova

Position held- teacher

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel.nom:87786037868

Disciplines - statistics, methods of teaching economic disciplines, regional policy of Kazakhstan

Scientific (academic) degree (if available) - Master of Economics

Scientific (academic) title (if available) -

Name of training areas and (or) a speciality - 5В011500 «Basics s of law and Economy»

Data on professional development and (or) retraining 1. Advanced training of teachers of the Republic of Kazakhstan. Branch of JSC "National Centre of Excellence" Orleu "National Institute for Management and the academic staff of the education system of Kazakhstan. 2014

Work experience- 13

Work experience in the specialty- 12

Number and (name) of scientific article:
1. Дүниежүзілік сауда ұйымының құрылу тарихы // «Тәуелсіз Қазақстан: мемлекеттілігініің қалыптасу тарихы мен қоғамдық саяси дамуының өзекті мәселелері» АрМПИ, 20.05.2011 ж.
2. Қазақстан және ДСҰ: Қазақстанның дүниежүзілік сауда ұйымына кіру мақсаты мен талаптары // Республиканская научно-практическая конференция студентов и молодых ученых «Молодежь и глобальные проблемы современности», Карагандниский университет «Болашак». 27.04.12.
3. Халықтың қаржылық сауаттылығын арттырудың маңызы // 2012 жылғы 17 сәуірде Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институтының ұйымдастырылуымен өткен «Білім беру жүйесін жаңғыртудағы қазіргі заманғы әдістемелер мен технологиялар» тақырыбындағы Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы.
4. Дарынды балаларды тәрбиелеудегі ұстаздың алатын орны // «Үздіксіз білім беру үдерсінде дарынды балаларды әлеуметтік педагогикалық және психологиялық қодау» тақырыбындағы халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясы, Арқалық қ. (14.02.2013ж.)
5. ДСҰ-ға кірудің Қазақстан нарығына әсері // «Независимый Казахстан: история становления государственности и актуальные вопросы общественно-политического развития»: мат.Респуб.нау.-практической конф. (20 мая, 2011г.)/Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мем.пед.ин-ты.-Арқалық; АрқМПИ, 2011/-Арқалық; АрқМПИ, 2011.-411б.- қазақша, орысша.
6. Шағын кешенді мектептерде оқу үрдісін ұйымдастырудың ерекшеліктері // «Тарих» ғылымының теориясы мен әдіснамасы» Қазақ хандығының 550-жылдығына арналған халықаралық ғылыми–практикалық конференциясының материалдары. Қостанай, 27 наурыз, 2015 ж.
7. Қазақстанның бәсекеге қабілеттілігін арттырудағы үздіксіз экономикалық білім беру мен тәрбиелеудің маңызы // «Алдамжар оқулары-2014» Халықаралық ғылыми Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары (4-5 желтоқсан, 2014 ж.)
8.Шағын кешенді мектептерде оқу үрдісін ұйымдастырудың ерекшеліктері. «Тарих ғылымының теориясы мен әдіснамасы» атты ғылыми-практикалық конференция материалдары. Қостанай қ.,2015ж.
9.Абылай хан саясаты мен елбасы Н.Ә. Назарбаевтың саяси идеяларының тарихи үндестігі. "Болашақ педагогтардың ғылыми құзыреттілігін қалыптастырудағы инновациялық үдерістер" тақырыбындағы "Алтынсарин оқулары - 2015 " республикалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары, Арқалық қ., 27 қараша 2015ж.
10.Нарықтық экономика жағдайында білім беру жүйесінің бәсекеге қабілеттілігі. «Болашақ педагогтардың ғылыми құзыреттілігін қалыптастырудағы инновациялық үдерістер» тақырыбындағы «Алтынсарин оқулары-2015» республикалық ғылыми-практикалықконференцияның материалдары, Арқалық қ., 27 қараша 2015ж.
11.Экономикалық білім мен тәрбие жайында. «Отаншылдық сезім-жаһандану жағдайындағы бәсекеге қабілетті елдің құрушы факторы» атты І халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның матералдары. Семей қ., 23 желтоқсан 2016ж.
12.Қазақ мемлекетінің қалыптасуындағы Әлихан Бөкейхановтың қызметі. Государственное высшее учебное заведение «Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды» Материалы ҮІІІ Международной научно-практической интернет-конференции «Гуманитарное пространство науки: опыт и перспективы» 20 января 2017 года.
Number and (name) manuals, release date
1. «Білім беру жүйесіндегі менеджмент» пәні бойынша тестілер жинағы. Оқу-әдістемелік құралы / Құрастырушылар: Сарсенбаева К.А., Сактаганова Э.Б., Бермағамбет Р.Е. / Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты. - Арқалық: АрқМПИ, 2016. -64 бет.


Kenzhegul

Full Name - Kenzhegul Sarsenbayeva

Position held - Master of Economics, Senior Lecturer

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel.nom:87013094957

Disciplines - finance, management in education

Scientific (academic) degree (if available) - Master of Economics Saiences

Scientific (academic) title (if available) -

Name of training areas and (or) a speciality – 5B011500- «Basics of Law and Economy»

Data on professional development and (or) retraining -
1. Advanced training of teachers of the Republic of Kazakhstan. Branch of JSC "National Centre of Excellence" Orleu "National Institute for Management and the academic staff of the education system of Kazakhstan. 2014.

Work experience - 16

Work experience in the speciality - 12

Number and (name) of scientific article – 20
1. 2003-2015 инновациялық-индустриялық даму стратегиясы-экономиканы модернизациялау негізі // АрМПИ, «М.О. Төлегеновтың 75 жылдығына арналған «Математиканың білім, педагогика, техни-кадағы алатын орны» ғылыми-тәжірибелік конференция жинағы.15.12.2010.
2. Дарынды балаларды тәрбиелеудегі ұстаздың алатын орны // «Үздіксіз білім беру үдерсінде дарынды балаларды әлеуметтік педагогикалық және психологиялық қодау» тақырыбындағы халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясы, Арқалық қ. (14.02.2013ж.)
3. Кәсіпкерлікті қолдау және дамыту жолдары // «Қазіргі заманғы ғылым және жастар» атты тақырыбындағы студенттер мен магистранттардың халықаралық ғылыми-теориялық конференциясы. Центрально Казахстанская Академия. 28 наурыз 2014 ж.
4. Студенттердің экономикалық білімін арттыруда инновациялық технологияларды пайдаланудың педагогикалық шарттары // «Тулегеновские чтения» материалы республиканской научно практической конференции на тему «Современные методики и технологии в модернизации системы образования» (17 апреля, 2012г.) / бас.ред,г.ғ.к.С.Б.Қуанышбаев; Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты- Арқалық: АркМПИ, 2012-439 бет.
5. Білім және ақпарат «Жаңа экономиканы» құру және дамыту факторы ретінде // Материалы Республиканской научно-практической конференции «Алтынсаринские чтения - 2012» на тему «Образование – фактор качественного роста человеческого капитала Казахстана», 5 октября 2012года. 1 часть Под общей ред.С.Б.Куанышбаева.-Аркалыкский государственный педагогический институт им.Ы.Алтынсарина.2012.-210 стр.
6. «Бизнестің жол картасы-2020» - кәсіпкерліктің дамуының құралы // «Ғылым мен білімнің қазіргі жағдайы мен даму болашағы» атты ЖОО аралық сырттай республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. Көкшетау, 26.11.2014 ж.
7. Қазақстанның бәсекеге қабілеттілігін арттырудағы үздіксіз экономикалық білім беру мен тәрбиелеудің маңызы // «Алдамжар оқулары-2014» Халықаралық ғылыми Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары (4-5 желтоқсан, 2014 ж.)
8. Қостанай облысындағы кәсіпкерліктің жағдайна жалпы сипаттама // «Шоқан тағылымдыры-19». Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. сәуір, 2015 ж.
9.Үздіксіз экономикалық білім беру мен тәрбиелеудің маңызы. «Алдамжар оқулары 2014ж»- тақырыбындағы халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференциясының материалдары, Қостанай қ. 5 желтоқсан 2014 ж.
10.Подготовка специалистов к педагогической деятельности с учетом требований современной школы. «Алтынсарин оқулары-2015» Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары, Арқалық қ. 27 қараша 2015 ж.
11.Педагогикалық менеджментте білім беру сапасын басқару. «Заманауи әлемдегі ғылыми мен білім» Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Қарағанды: «Болашақ-Баспа» РББ. 2016.-446 бет.-4 том.
12.«Жасыл экономика»- тазаэкология бастауы. «Заманауи білім беру үрдісінде білім алушылырдың зерттеу құзыреттілігін дамыту» Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары,Арқалық қ. 25 ақпан 2016 ж.
13.Жаhандану дәуіріндегі Қазақстан. «Заманауи білім беру үрдісінде білім алушылырдың зерттеу құзыреттілігін дамыту» Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары,Арқалық қ. 25 ақпан 2016 ж.
14.Қазақстан мен Ресей арасындағы саяси-экономикалық байланыстар. Материалы ІХ Международной научно-практической интернет конференции «Гуманитарное пространство науки: опыт и преспективы» 27 февраля 2017 года, Переяслав-Хмельницкий-2017.
15.Қазақстанның жаһандық нарыққа интеграциялануы. Материалы ІХ Международной научно-практической интернет конференции «Гуманитарное пространство науки: опыт и преспективы» 27 февраля 2017 года, Переяслав-Хмельницкий-2017.
16.Шағын кәсіпкерліктің қазіргі кезде бәсекеге қаблеттілігі. Международной онлайн-конференции на информативно-коммуникативной платформе «G-Global» «Инновационный менеджмент и предпринимательство: диверсификация производства и повышение конкурентоспособенсти Казахстана» 22 февраль Астана-2017.
Number and (name) manuals, release date
1. «Білім беру жүйесіндегі менеджмент» пәні бойынша тестілер жинағы. Оқу-әдістемелік құралы / Құрастырушылар: Сарсенбаева К.А., Сактаганова Э.Б., Бермағамбет Р.Е. / Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты. - Арқалық: АрқМПИ, 2016. -64 бет.


Maksat

Full name- Oteuli Maksat Serikulu

Position held- Teacher

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel.nom:87479024591

Disciplines – History of Kazakhstan, political science, philosophy, religion

Academic degree (in the presence of)- Master of History

Academic title (in the presence of)-

Name of areas of training or specialty- 5В011400 – History

Data on professional development and (or) retraining)-

Total work experience- 7

Work experience in the specialty- 1

Number and (name) of scientific article: 5
1. Қазақ ою-өрнегінің тарихи мәні // Е.А.Букетов атындағы Қарағанды МУ «Жуасов оқулары-16» атты ғылыми-практикалық конференциясы, 2015.
2. Ауыл және қала тұрғындар санының даму тенденциясы (1959-1970 жж.) // Абай атындағы ҚазҰПУ-дің Хабаршысы №1 (44), 2015 ж, 251-254 бб.
3. Миграциялық процестердің көрсеткіші және оның халық санына әсері // ҚР халықаралық ғылыми журнал-қосымшасы «Ізденіс» №2 (2), 2015 ж., 97-101 бб.
4. Тарих сабағында болашақ мамандарға «Мәңгілік ел» ұлттық идеясы аясында ұлттық тәрбие беру // «Төлегенов оқулары»: «Заманауи білім беру үрдісінде білім алушылардың зерттеу құзыреттілігін дамыту» тақырыбындағы республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары, Арқалық., 25 ақпан 2016 ж.
5. Миграциялық үрдістер – қала тұрғындарының санының өсу көрсеткіші ретінде (1959-1970 ж.ж.) «Гуманитарное пространство науки: опыт и перспективы» : сб.материалов 8 Междунар.науч.-практ.Интернет-конф.,
20 января 2017 г. – Перяслав-Хмельницкий, 2017, - Вып. 8 – 229 с.
Number and name of the manuals, release date -


ainur

Full Name-Ainur Turgyn

Position held: teacher

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel.nom:87029161016

Disciplines: Fundamentals of economic theory

Scientific (academic) degree (if availabie): Master of Economics

Scientific (academic) titie (if availabie):

Name of training areas and (or) a speciality-:5В011400 «History»

Data on professional development and (or) retraining-

Work experience -11

Work experience in the specialty-4

Number and (name) of scientific article:-
1. XIX-XX ғ.ғ. бас кезінде Қазақстанда халыққа білім беру ісі // «Төлеген оқулары» «Қазақстанның білім беру жүйесіндегі инновациялық үрдістер» Республикалық ғылыми тәжірибелік конференция. 10 сәуір 2015 ж.
2. Қазақтар үшін мәдени революцияның әсері // «Ғылым мен білімнің қазіргі жағдайы мен даму болашағы» атты ЖОО аралық сырттай республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. Қарағанды 26.11.2014 ж.
3. Жаһандану дәуіріндегі Қазақстана // Қарағанды «Болашақ» Халықаралық ғылыми-теориялық конференциясы, 2014 ж.
4. Діни тәрбие-рухани адамгершілік тәрбиенің бастауы // «Жастар арасында салауатты өмір салтын қалыптастырудың қазіргі заман мәселелері» тақырыбындағы V Республикалық студенттік ғылыми-тәжірибелік конференциясы. Теміртау қ.,2014ж.
5. Қазіргі замандағы орта мектептерде ақпараттық технологияларды қолдану арқылы оқытудың маңыздылығы. Болашақ педагогтардың ғылыми құзыреттілігін қалыптастырудағы инновациялық үдерістер» «Алтынсарин оқулары-2015» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы Арқалық- 2015ж.
6. Жаһандану дәуіріндегі Қазақстан. «Заманауи білім беру үрдісінде білім алушылардың зерттеу құзыреттілігін дамыту» тақырыбындағы республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. 25 ақпан 2016 жыл.
7. Қазіргі мұғалімнің тұлғасы. «Заманауи білім беру үрдісінде білім алушылардың зерттеу құзыреттілігін дамыту» тақырыбындағы республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. 25 ақпан 2016 жыл.
8.Қазақ мемлекетінің қалыптасуындағы Әлихан Бөкейхановтың қызметі. VIII Международной научно-практической интернет-конференции «Гуманитарное пространство науки: опыт и перспективы». Переяслав-Хмельницкий, 20 января, 2017г.
9. Ішкі аудиттің-басқару процесіне қажеттілігі, обьектілері және орны. Международной научно-практической интернет-конференции «Гуманитарное пространство науки: опыт и перспективы». Переяслав-Хмельницкий, 2017г.
10.Сын тұрғысынан ойлау технологиясын экономика пәнін оқытуда пайдалану мәселелері. Международной научно-практической интернет-конференции «Гуманитарное пространство науки: опыт и перспективы». Переяслав-Хмельницкий, 2017г.

Number and (name) manuals, release date-

Questions to Rector

Rekter en

PTS ArkSPI

Saiful
Kalimzhanova R.L.
Our University - it's not only the center training...
pps11
Rauan Bermagambet
ArkSPI is ideal intellectual and professional setting
Mugdhau
Nurtazina R.A.
ArkSPI - is higher educational institution

 

gilim
  
Logotipo Observatory
  
FondKazakhLanguage
  
logo (1)
 
logotip text
 
korupsciya
 
200x100
  
753f8f1e4ddf7c6f59c3fb6549b762d1  0133301844592a4b33deba9337f5cc08
 
 
scopus

АркГПИ. Свидетельство об ИА. НААР

Our location

e-mail: arkgpi@mail.ru
Address: 110300, Auelbekova str.17, Arkalyk  

tel: 8-71430-7-24-88
fax: 8-71430-7-01-87

unnamed  official-youtube-logo   inst   w445h4451371236205MezhdunarodnylogotipVK500   facebook

Photo Gallery

 DSC5359  DSC4730 DSC9210

 MG 3705 MG 4727 MG 5398

DSC01272 MG 5574